Samarbejde med samvittighed

Maxicontainer

Når du lejer en maxi­con­tai­ner hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, får du en maxi­con­tai­ner, som er vel­eg­net til sto­re affalds­mæng­der, og som ofte benyt­tes i for­bin­del­se med byg­ge- og anlægs­ar­bej­de.

Nedenstående dimensioner er vejledende. 

Type Volu­men Læng­de bred­de Høj­de
Åben 13 m3 5,5 meter 2,35 meter 1,00 meter
Åben 21 m3 5,5 meter 2,35 meter 1,60 meter
Åben 32 m3 6,0 meter 2,35 meter 2,27 meter

Ved leje af maxi­con­tai­ne­re hos LL Trans­port og Entre­pre­nør får du blå maxi­con­tai­ne­re, som alle er åbne con­tai­ne­re. Maxi­con­tai­ner­ty­pen er den mest efter­s­purg­te con­tai­ner hos LL Trans­port og Entre­pre­nør. Maxi­con­tai­ne­ren er meget popu­lær, da den kan anven­des til man­ge for­mål. Den er meget vel­eg­net til sto­re mæng­der af affald som fx byg­ge­af­fald – jord, mur­brok­ker m.m. 

 

LL Trans­port og Entre­pre­nør hen­ter og tøm­mer den leje­de maxi­con­tai­ner alt efter dine ønsker.

LL Trans­port og Entre­pre­nørs mind­ste maxi­con­tai­ner har en volu­men på 13 m3, en læng­de på 5,5 meter, en bred­de på 2,35 meter samt en høj­de på 1,00 meter.

Maxicontainer

Hvis du har behov for at leje en stør­re maxi­con­tai­ner, til­by­der LL Trans­port og Entre­pre­nør også udlej­ning af en maxi­con­tai­ner, som har en volu­men på 32 m3, en læng­de på 6,0 meter, en bred­de på 2,35 meter samt en høj­de på 2k,27 meter.

Hvis du synes, at de to før­nævn­te maxi­con­tai­ner­ty­per er for små eller for sto­re til dine behov, kan du også leje en mel­lem­ting hos LL Trans­port og Entre­pre­nør. LL Trans­port og Entre­pre­nør udle­jer nem­lig også en maxi­con­tai­ner, som har en volu­men på 21 m3, en læng­de på 5,5 meter, en bred­de på 2,35 meter samt en høj­de på 1,60 meter.

Kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør og få pri­ser på con­tai­ner­ud­lej­ning og hør om mulig­he­der­ne hos LL Trans­port og Entre­pre­nør.

Containerudlejning

Minicontainer

Vippecontainer

Skibscontainer