Samarbejde med samvittighed

Minicontainer

LL Trans­port og Entre­pre­nørs con­tai­ne­re af den­ne type er vel­eg­ne­de til virk­som­he­der og pri­va­te med min­dre affalds­mæng­der. Når du lejer den­ne type mini­con­tai­ner, får du en mini­con­tai­ner, som er per­fekt til brug ved tran­ge plads­for­hold.

LL Trans­port og Entre­pre­nør udle­jer den­ne type af con­tai­ne­re, som leve­res med 4 hjul i stan­dard­s­tør­rel­ser­ne 770 og 1000 liter. Hju­le­ne er let­lø­ben­de, så mini­con­tai­ner­ne er let­te at hånd­te­re for dig.

Nedenstående dimensioner er vejledende.

Type Volu­men Læng­de Bred­de Høj­de
Mini­con­tai­ner 770 liter 0,78 meter 1,37 meter 1,37 meter
Mini­con­tai­ner 1100 liter 1,08 meter 1,33 meter 1,33 meter

Beg­ge con­tai­ner­ty­per er blå og med låg.

 

LL Trans­port og Entre­pre­nørs mind­ste mini­con­tai­ner har en volu­men på 770 liter, en læng­de på 0,78 meter, en bred­de på 1,37 meter samt en høj­de på 1,37 meter.

LL Trans­port og Entre­pre­nørs stør­ste mini­con­tai­ner har en volu­men på 1.100 liter, en læng­de på 1,08 meter, en bred­de på 1,33 meter og en høj­de på 1,33 meter.

Mindre mængder

Når du lejer en mini­con­tai­ner hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, får du en con­tai­ner­ty­pe, som er god til min­dre mæng­der af affald, og even­tu­elt kan pla­ce­res inden­dørs, hvis du ønsker det, eller anven­des ved trang plads.

LL Trans­port og Entre­pre­nørs mini­con­tai­ne­re er udsty­ret med gum­mi­hjul, der rul­ler let. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan tøm­me de leje­de mini­con­tai­ne­re på ste­det – alt efter dine behov. Når du lejer en mini­con­tai­ner, kan du afta­le med LL Trans­port og Entre­pre­nør, at du også lejer en lås til mini­con­tai­ne­ren.

LL Trans­port og Entre­pre­nør råd­gi­ver dig ger­ne, så vi sam­men kan fin­de den helt rig­ti­ge løs­ning af leje af mini­con­tai­ner til dig. Kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør og hør om vores kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser.

Maxicontainer

Containerudlejning

Vippecontainer

Skibscontainer