LL Transport og Entreprenør Skibscontainer

Samarbejde med samvittighed

Skibscontainere

LL Trans­port og Entre­pre­nør udle­jer også skibscon­tai­ne­re. Skibscon­tai­ne­re er luk­ke­de con­tai­ne­re. Når du lejer en skibscon­tai­ner hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, har du en tør opbe­va­rings­mu­lig­hed til byg­ge­ma­te­ri­a­ler og også gra­nitskær­ver, grus, sta­bil­grus, træ­flis, spagnum, muld­jord eller flyt­te­gods. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan for­sy­ne den lej­de skibscon­tai­ner med en for­sik­rings­god­kendt lås. Så er dit inven­tar ofte også dæk­ket af for­sik­rin­gen. Kon­takt dit for­sik­rings­sel­skab for infor­ma­tion her­om.

På få sekun­der kan du sik­re ind­hol­det i skibscon­tai­ne­ren mod tyve­ri.

Anvendelse

CC FixLo­ck 3 er udvik­let til at sik­re con­tai­ner­gods under læs­ning, los­ning, depo­top­hold eller til lagercon­tai­ne­re. 

Forsikringsgodkendelse

CC FixLo­ck 3 er god­kendt i høje­ste klas­se til sik­ring af ISO stan­dard-con­tai­ner af For­sik­ring og Pen­sion og god­kendt under F&P rap­port nr. 821.0/04. 

Teknisk beskrivelse

Dimen­sio­ner (L x B x H) 200 mm x 100 mm x 50 mm. Vægt ca. 5,3 kg

Con­tai­ne­rens stan­dard­mål kan i vis­se til­fæl­de over­skri­des med 5 mm. Låse­hu­set er støbt i stål 52 der, efter bear­bejd­ning er ind­sats­hær­det og over­fla­de­be­hand­let med pul­ver­la­ke­ring. 

Gri­be­ren er støbt i stål 52 og efter­føl­gen­de galva­ni­se­ret. 
Gri­be­ren er fast­gjort til låse­hu­set med 2 hær­de­de og elforzin­ke­de stå­l­tap­pe.

Type Volu­men Læng­de Bred­de Høj­de
Skibscon­tai­ner 10 fod 2,83 meter 2,35 meter 2,39 meter
Skibscon­tai­ner 20 fod 5,90 meter 2,35 meter 2,39 meter

LL Trans­port og Entre­pre­nørs små blå10 fods flek­sib­le og ikke-pladskræ­ven­de skibscon­tai­ne­re kan du leje til fle­re for­mål.  Hos Trans­port kan du også leje en blå 20 fods skibscon­tai­ner til dit affald eller opbe­va­ring af mate­ri­a­ler.

Hvis du som entre­pre­nør, anlægs­gart­ner, bro­læg­ger eller andet vil leje en skibscon­tai­ner, så kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør og få pri­ser på leje af vores skibscon­tai­ne­re og få et ufor­plig­ten­de til­bud.

LL Trans­port og Entre­pre­nør har stort fokus på ser­vi­ce og flek­si­bi­li­tet, og vi leve­rer og afhen­ter den leje­de skibscon­tai­ner alt efter dit behov.

Maxicontainer

Minicontainer

Vippecontainer

Containerudlejning