Samarbejde med samvittighed

Vippecontainere

LL Trans­port og Entre­pre­nørs vip­pecon­tai­ne­re bli­ver på ste­det oftest tømt af de sam­me biler, som tøm­mer min­dre affalds­bøt­ter. LL Trans­port og Entre­pre­nørs bil vil bak­ke hen til con­tai­ne­ren, og der­ef­ter sæt­tes der kæder, wirer eller strop­per i to løf­teø­jer bag­på. Til sidst vil ind­hol­det bli­ve vip­pet op i en skuf­fe bag på LL Trans­port og Entre­pre­nørs bil.

Den­ne type con­tai­ne­re anven­des for­trins­vis til volu­mi­nøst, og ikke for tungt affald. LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer con­tai­ner­ne med sidelå­ger samt plast­lå­ger for­an. Den sto­re top­lå­ge gør det muligt at fyl­de con­tai­ne­ren med truck fra en ram­pe.

Neden­stå­en­de dimen­sio­ner for LL Trans­port og Entre­pre­nørs con­tai­ne­re er vej­le­den­de.

Type Volu­men Læng­de Bred­de Høj­de
Vip­pecon­tai­ner 6 m3 3,00 m 1,85 meter 1,80 meter
Vip­pecon­tai­ner 8 m3 3,62 m 2,00 meter 2,10 meter
Vip­pecon­tai­ner 10 m3 4,30 m 2,00 meter 2,00 meter
Vip­pecon­tai­ner 12 m3 5,00 m 2,00 meter 2,00 meter
Vip­pecon­tai­ner 16 m3 5,60 m 2,00 meter 2,07 meter

 

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer con­tai­ner­ne fra 6–16m3. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan leve­re con­tai­ner­ne med lås.

LL Trans­port og Entre­pre­nør har fle­re slags vip­pecon­tai­ne­re i for­skel­li­ge stør­rel­ser på hjem­mesi­den. LL Trans­port og Entre­pre­nør anbe­fa­ler dig, at du fin­der ud af, hvor stor en mæng­de affald du skal af med, så du kan få en for­nem­mel­se af, hvor meget affald der skal kun­ne være i din vip­pecon­tai­ner.

LL Trans­port og Entre­pre­nørs vip­pecon­tai­ne­re er vel­eg­ne­de til opstil­ling på ste­der, hvor der ikke er så meget plads.

LL Trans­port og Entre­pre­nørs con­tai­ne­re opfyl­der også for­skel­li­ge for­mål — fx en sik­ker måde at opbe­va­re dit affald på.

Kontakt LL Transport og Entreprenør og få en god pris på containerleje.

Når du lejer en vip­pecon­tai­ner hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, får du en vare, som du ikke for­try­der – og en god inve­ste­ring på fle­re måder. Du får en god pris og et godt pro­dukt til pri­sen hos LL Trans­port og Entre­pre­nør. Du har altid spør­ge LL Trans­port og Entre­pre­nør, hvis du ikke selv kan beslut­te dig for en con­tai­ner­ty­pe.  Vi giver altid en god ser­vi­ce og råd­gi­ver dig ger­ne.

Maxicontainer

Minicontainer

Containerudlejning

Skibscontainer