Samarbejde med samvittighed

Jord, beton og belægning

Når du bli­ver kun­de hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, vil du få pro­fes­sio­nel hjælp til at opbyg­ge dit fun­da­ment med jord, beton eller belæg­ning, så det kom­mer i vin­kel og vater. Som kun­de hos LL Trans­port og Entre­pre­nør slip­per du også for besvæ­ret med fun­da­men­top­byg­ning, for LL Trans­port og Entre­pre­nør afgør ger­ne for dig, hvil­ken slags fun­da­ment du bør væl­ge til dit pro­jekt.

Alle former for belægningsarbejde

Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør har vi stor erfa­ring med alle slags belæg­nings­ar­bej­der. Du kan ind­hen­te til­bud på opga­ver som fx læg­ning af fli­ser, opbyg­ning af trap­per, optag­ning af dine gam­le fli­ser, som LL Trans­port og Entre­pre­nør også ger­ne bort­skaf­fer for dig. LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer både mate­ri­a­ler og ydel­ser til gode pri­ser, og vi er meget flek­sib­le.

LL Trans­port og Entre­pre­nør arbej­der i hele Nord­jyl­land så fx Fre­de­riks­havn, Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Løk­ken, Pan­d­rup, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og Aal­borg samt omegn.

LL Trans­port og Entre­pre­nør og vores sam­ar­bejds­part­ne­re, fx anlægs­gart­ne­re, udfø­rer ger­ne mere kræ­ven­de belæg­ning – det kan være et spe­ci­elt møn­ster eller andet. Når du bestil­ler ydel­ser hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, står vi inde for, at kva­li­te­ten af det udfør­te arbej­de er i orden.

LL Trans­port og Entre­pre­nør til­by­der også at tage gam­mel belæg­ning op og læg­ge den gam­le belæg­ning på ny eksem­pel­vis af hen­syn til den ønske­de hæld­ning.

LL Trans­port og Entre­pre­nør udfø­rer vores arbej­de ved hjælp af moder­ne maski­ner, idet vores mini­ma­ski­ner sik­rer, at arbej­der­ne udfø­res skån­somt, så der ikke bli­ver for meget rod hos vores kun­der.

Gravearbejde

LL Trans­port og Entre­pre­nør til­by­der også vores kun­der alt i gra­ve­ar­bej­de med vores moder­ne udstyr. LL Trans­port og Entre­pre­nør udfø­rer alle slags jord, beton eller belæg­nings­ar­bej­der ved både bolig­byg­ge­ri og erhvervs­byg­ge­ri.

LL Trans­port og Entre­pre­nør har stor og bred erfa­ring, som du får gavn af som vores kun­de. LL Trans­port og Entre­pre­nør ved, at alle slags arbej­de med beton for­ud­sæt­ter erfar­ne hånd­vær­ke­re med dybt kend­skab til arbejds­me­to­der, mate­ri­a­ler og værk­tø­jer.

LL Trans­port og Entre­pre­nør tager der­for ger­ne imod dig som kun­de, såfremt du skal have hjælp til at løse en opga­ve, hvori også beto­n­ar­bej­de ind­går.

Hvis du har pro­ble­mer med, at noget beton eller lig­nen­de står i vej­en for dig og dit nye fun­da­ment, hjæl­per LL Trans­port og Entre­pre­nør dig også ger­ne med ned­bryd­ning – samt alt hvad der invol­ve­rer både jord og beton.

Belægning

Jordudgravning og planering

Etablering og vedligeholdelse

Støbning

Kontakt LL Transport og Entreprenør

Ring på 20 71 52 75
eller udfyld nedenstående

Få et uforpligtende tilbud