Samarbejde med samvittighed

Jord, beton og belægning

Når du bli­ver kun­de hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, vil du få pro­fes­sio­nel hjælp til at opbyg­ge dit fun­da­ment med jord, beton eller belæg­ning, så det kom­mer i vin­kel og vater. Som kun­de hos LL Trans­port og Entre­pre­nør slip­per du også for besvæ­ret med fun­da­men­top­byg­ning, for LL Trans­port og Entre­pre­nør afgør ger­ne for dig, hvil­ken slags fun­da­ment du bør væl­ge til dit pro­jekt.

Alle former for belægningsarbejde

Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør har vi stor erfa­ring med alle slags belæg­nings­ar­bej­der. Du kan ind­hen­te til­bud på opga­ver som fx læg­ning af fli­ser, opbyg­ning af trap­per, optag­ning af dine gam­le fli­ser, som LL Trans­port og Entre­pre­nør også ger­ne bort­skaf­fer for dig. LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer både mate­ri­a­ler og ydel­ser til gode pri­ser, og vi er meget flek­sib­le.

LL Trans­port og Entre­pre­nør arbej­der i hele Nord­jyl­land så fx Fre­de­riks­havn, Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Løk­ken, Pan­d­rup, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og Aal­borg samt omegn.

LL Trans­port og Entre­pre­nør og vores sam­ar­bejds­part­ne­re, fx anlægs­gart­ne­re, udfø­rer ger­ne mere kræ­ven­de belæg­ning – det kan være et spe­ci­elt møn­ster eller andet. Når du bestil­ler ydel­ser hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, står vi inde for, at kva­li­te­ten af det udfør­te arbej­de er i orden.

LL Trans­port og Entre­pre­nør til­by­der også at tage gam­mel belæg­ning op og læg­ge den gam­le belæg­ning på ny eksem­pel­vis af hen­syn til den ønske­de hæld­ning.

LL Trans­port og Entre­pre­nør udfø­rer vores arbej­de ved hjælp af moder­ne maski­ner, idet vores mini­ma­ski­ner sik­rer, at arbej­der­ne udfø­res skån­somt, så der ikke bli­ver for meget rod hos vores kun­der.

Gravearbejde

LL Trans­port og Entre­pre­nør til­by­der også vores kun­der alt i gra­ve­ar­bej­de med vores moder­ne udstyr. LL Trans­port og Entre­pre­nør udfø­rer alle slags jord, beton eller belæg­nings­ar­bej­der ved både bolig­byg­ge­ri og erhvervs­byg­ge­ri.

LL Trans­port og Entre­pre­nør har stor og bred erfa­ring, som du får gavn af som vores kun­de. LL Trans­port og Entre­pre­nør ved, at alle slags arbej­de med beton for­ud­sæt­ter erfar­ne hånd­vær­ke­re med dybt kend­skab til arbejds­me­to­der, mate­ri­a­ler og værk­tø­jer.

LL Trans­port og Entre­pre­nør tager der­for ger­ne imod dig som kun­de, såfremt du skal have hjælp til at løse en opga­ve, hvori også beto­n­ar­bej­de ind­går.

Hvis du har pro­ble­mer med, at noget beton eller lig­nen­de står i vej­en for dig og dit nye fun­da­ment, hjæl­per LL Trans­port og Entre­pre­nør dig også ger­ne med ned­bryd­ning – samt alt hvad der invol­ve­rer både jord og beton.

Belægning

Jordudgravning og planering

Etablering og vedligeholdelse

Støbning