Samarbejde med samvittighed

Etablering af gårdspladser eller veje

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du også bestil­le og få et godt til­bud, når du skal etab­le­re og ved­li­ge­hol­de vej eller gårdsplads. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan råd­gi­ve dig om, hvil­ket under­lag der vil være opti­malt til dit pro­jekt.

Hvad har du behov for

LL Trans­port og Entre­pre­nør vil sam­men med dig tage stil­ling til, hvor tung en tra­fik du for­ven­ter på din vej eller gårds­plads, da det også skal kun­ne hol­de til, at skral­de­bi­len måske kom­mer og ven­der der. På din vej eller gårdsplads kom­mer der sand­syn­lig­vis også biler. LL Trans­port og Entre­pre­nør vil anbe­fa­le dig, hvil­ket mate­ri­a­le du bør ind­hen­te til­bud på hos LL Trans­port og Entre­pre­nør – og selv­føl­ge­lig til en god pris med hur­tig leve­ring.

Som under­ste lag kan LL Trans­port og Entre­pre­nør råd­gi­ve dig om, hvil­ken slags sta­bilt under­lag og hvil­ken tyk­kel­se her­af du bør anven­de, samt hvor tykt et pyn­telag der vil være opti­malt for dit pro­jekt. Det er LL Trans­port og Entre­pre­nørs erfa­ring, at pyn­tela­get ikke nød­ven­dig­vis behø­ver at være sær­ligt tykt, hvis du får leve­ret sta­bilt under­lag.

 

Det afhæn­ger også af, om du kun har gåen­de tra­fik, eller om der også skal kun­ne køre tung tra­fik på din vej og/ eller gårds­plads. Det er bedst, hvis under­la­get er plant, hvis der er tale om let tra­fik med fod­gæn­ge­re eller måske tril­lebør. Man skal også være opmærk­som på, hvil­ke kan­ter man laver. LL Trans­port og Entre­pre­nør vil sam­men med dig sør­ge for leve­ring af de helt rig­ti­ge mate­ri­a­ler til dit pro­jekt.

Tung trafik

Hvis der er tale om lidt tun­ge­re tra­fik på ste­der som fx markve­je, gårds­plad­ser m.v., leve­rer LL Trans­port og Entre­pre­nør ofte sta­bil­grus og sten­mel. Det er vig­tigt, at der kom­mes et til­stræk­ke­ligt tykt lag på, og at sta­bil­gru­set er i en god kva­li­tet – og selv­føl­ge­lig til en god pris.

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer både sten­mel og sta­bil­grus i fle­re kva­li­te­ter.   

LL Trans­port og Entre­pre­nør råd­gi­ver dig også ger­ne om, hvor­dan du mini­me­rer ukr­udts­pro­ble­mer ved sådan­ne pro­jek­ter. Med LL Trans­port og Entre­pre­nør er du sik­ret god ser­vi­ce, gode til­bud med lave pri­ser og god råd­giv­ning. LL Trans­port og Entre­pre­nør kom­mer rundt i hele Nord­jyl­land i bl.a. Fre­de­riks­havn, Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Løk­ken, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og  Aal­borg samt omegn.

Belægning

Jordudgravning og planering

Jord, beton og belægning

Støbning