Samarbejde med samvittighed

Alle former for belægning udføres

LL Trans­port og Entre­pre­nør udfø­rer og leve­rer alle for­mer for belæg­ning til gode pri­ser i fx Fre­de­riks­havn, Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Løk­ken, Pan­d­rup, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og Aal­borg, 

Du kan hos LL Trans­port og Entre­pre­nør få et godt til­bud på leve­ring af grus, sta­bil­grus, faski­ner, nedsiv­nings­an­læg m.m., når du skal have udført alle for­mer for belæg­ning.

Flere forskellige materialer

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan udfø­re belæg­ning med fle­re for­skel­li­ge mate­ri­a­ler – du kan få til­bud med sten­fli­ser, beton­fli­ser, natur­sten og gra­nitskær­ver.

Mange muligheder

LL Trans­port og Entre­pre­nør udfø­rer fle­re for­mer for belæg­nings­op­ga­ver – fx kan LL Trans­port og Entre­pre­nør afgi­ve til­bud på belæg­ning af ind­kør­sel, ter­ras­se, have­gan­ge, ind­gangs­par­ti samt for­tove m.m. Der er man­ge mulig­he­der.

Hér på LL Trans­port og Entre­pre­nør hjem­mesi­de under grus­grav kan du læse mere om belæg­nings­ma­te­ri­a­ler og mulig­he­der.

Når du kon­tak­ter LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du også få oplyst pris, leve­ring m.v. LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer bil­li­ge belæg­nings­ma­te­ri­a­ler og grus m.v. samt råd­gi­ver dig om, hvil­ken type der vil være opti­mal til net­op dit pro­jekt.

Det fær­di­ge resul­tat skal ikke ale­ne tage sig godt ud, men også være hold­bart så ste­ne­ne ikke forskub­bes, og sam­ti­dig skal der ikke kun­ne opstå vand­pyt­ter ved kraf­tig regn.

Optegning

LL Trans­port og Entre­pre­nør er lige­le­des også ger­ne behjæl­pe­lig med opteg­ning af are­a­let m.m. LL Trans­port og Entre­pre­nør ønsker, at kva­li­te­ten af de leve­re­de mate­ri­a­ler og det udfør­te arbej­de er i orden, såle­des at det ende­li­ge resul­tat er i over­ens­stem­mel­se med vores kun­ders ønsker.

 

Jord, beton eller belægning

Jordudgravning og planering

Etablering og vedligeholdelse

Støbning

Kontakt LL Transport og Entreprenør

Ring på 20 71 52 75
eller udfyld nedenstående

Få et uforpligtende tilbud