Samarbejde med samvittighed

Alle former for belægning udføres

LL Trans­port og Entre­pre­nør udfø­rer og leve­rer alle for­mer for belæg­ning til gode pri­ser i fx Fre­de­riks­havn, Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Løk­ken, Pan­d­rup, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og Aal­borg, 

Du kan hos LL Trans­port og Entre­pre­nør få et godt til­bud på leve­ring af grus, sta­bil­grus, faski­ner, nedsiv­nings­an­læg m.m., når du skal have udført alle for­mer for belæg­ning.

Flere forskellige materialer

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan udfø­re belæg­ning med fle­re for­skel­li­ge mate­ri­a­ler – du kan få til­bud med sten­fli­ser, beton­fli­ser, natur­sten og gra­nitskær­ver.

Mange muligheder

LL Trans­port og Entre­pre­nør udfø­rer fle­re for­mer for belæg­nings­op­ga­ver – fx kan LL Trans­port og Entre­pre­nør afgi­ve til­bud på belæg­ning af ind­kør­sel, ter­ras­se, have­gan­ge, ind­gangs­par­ti samt for­tove m.m. Der er man­ge mulig­he­der.

Hér på LL Trans­port og Entre­pre­nør hjem­mesi­de under grus­grav kan du læse mere om belæg­nings­ma­te­ri­a­ler og mulig­he­der.

Når du kon­tak­ter LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du også få oplyst pris, leve­ring m.v. LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer bil­li­ge belæg­nings­ma­te­ri­a­ler og grus m.v. samt råd­gi­ver dig om, hvil­ken type der vil være opti­mal til net­op dit pro­jekt.

Det fær­di­ge resul­tat skal ikke ale­ne tage sig godt ud, men også være hold­bart så ste­ne­ne ikke forskub­bes, og sam­ti­dig skal der ikke kun­ne opstå vand­pyt­ter ved kraf­tig regn.

Optegning

LL Trans­port og Entre­pre­nør er lige­le­des også ger­ne behjæl­pe­lig med opteg­ning af are­a­let m.m. LL Trans­port og Entre­pre­nør ønsker, at kva­li­te­ten af de leve­re­de mate­ri­a­ler og det udfør­te arbej­de er i orden, såle­des at det ende­li­ge resul­tat er i over­ens­stem­mel­se med vores kun­ders ønsker.

 

Jord, beton eller belægning

Jordudgravning og planering

Etablering og vedligeholdelse

Støbning