Samarbejde med samvittighed

Jordudgravning og planering

LL Trans­port og Entre­pre­nør har stor erfa­ring og eks­per­ti­se inden for jor­dud­grav­ning og pla­ne­ring —  fx etab­le­ring af vej og par­ke­rings­plad­ser. LL Trans­port og Entre­pre­nør har åre­lang erfa­ring inden­for områ­det. Uan­set om du har et stort eller lil­le pro­jekt, er ingen opga­ve for stor eller lil­le for LL Trans­port og Entre­pre­nør. Med LL Trans­port og Entre­pre­nørs moder­ne vogn- og maskin­park kan du få løst enhver opga­ve via LL Trans­port og Entre­pre­nør.

Totalløsning

Du er med LL Trans­port og Entre­pre­nør sik­ret et godt til­bud på leve­ring af mate­ri­a­ler og løs­ning af opga­ver inden­for jor­dud­grav­ning og pla­ne­ring — og til gode pri­ser. LL Trans­port og Entre­pre­nør til­by­der dig sam­men med vore erfar­ne sam­ar­bejds­part­ne­re i fx Fre­de­riks­havn, Hjør­ring, Løk­ken, Pan­d­rup, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og Aal­borg total­løs­nin­ger, for LL Trans­port og Entre­pre­nør er med dig under hele dit pro­jekt. For LL Trans­port og Entre­pre­nør er det en natur­lig del af sam­ar­bej­det, at du får kva­li­fi­ce­ret rele­vant råd­giv­ning under hele dit byg­ge­pro­jekt.

 

LL trans­port er spe­ci­a­li­se­ret i udfø­rel­sen af hele fun­da­ments­løs­nin­ger, her­un­der også anlæg af klo­a­ke­ring. LL Trans­port og Entre­pre­nør sam­ar­bej­der med klo­ak­me­stre i bl.a. Brøn­der­s­lev. Du kan hos LL Trans­port og Entre­pre­nør ind­hen­te til­bud på tota­le fun­da­ments­løs­nin­ger, her­un­der støb­ning af sok­kel. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan råd­gi­ve dig om, hvor­dan du har et godt fun­da­ment til dit byg­ge­ri afhæn­gig af de geo­tek­ni­ske for­hold.

Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du også ind­hen­te et godt til­bud på leje af con­tai­ner til dit affald, medens pro­jek­tet er i gang.

Belægning

Jord, beton og belægning

Etablering og vedligeholdelse

Støbning