Samarbejde med samvittighed

Omfangsdræn

Et omfangs­dræn er en slags ned­gra­vet tagren­de lig­gen­de langs med et fun­da­ment og husets yder­mur. Det leder vand bort – fx nedsi­ven­de ned­bør­svand eller vand fra høj grund­vands­stand. Det er vig­tigt, så van­det ikke ska­ber et tryk mod dit hus. Så kan du med et omfangs­dræn und­gå at få fugt- eller vand­ska­der i dit hus fx i husets kæl­der eller i husets mur­værk.  

Mindsker fugtskader

Omfangs­dræ­net vir­ker såle­des, at vand fra jor­den rundt om dit hus bli­ver ledt vide­re til husets klo­ak, hvor­ved du mind­sker fugtska­der på husets fun­da­ment og sok­kel. Så for­læn­ges leve­ti­den for dit hus.

 

Hvis du fryg­ter, at der er opstå­et fugtska­der på dit hus, bør du få det under­søgt for at for­hin­dre, at der kom­mer råd og skim­melsvamp, hvil­ket udover et dår­ligt inde­kli­ma kan med­fø­re sunds­ska­de­li­ge kon­se­kven­ser for dig og dine nær­me­ste. Vores auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster under­sø­ger, om der er fugtska­der på dit hus. Hvis du over­ser fugtska­der, kan din kæl­der bli­ve ube­bo­e­lig, og det vil være en stor øko­no­misk udskriv­ning at få kæl­de­ren udbed­ret.

LL Trans­port og Entre­pre­nørs auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster kan udfø­re ”klo­ak TV” i dit klo­ak­sy­stem.

LL Trans­port og Entre­pre­nør giver ger­ne et ufor­plig­ten­de til­bud på en løs­ning.

Kloakseparering

Rottebekæmpelse

Højvandslukke

Forsikringsskader

Kloak og tv-inspektion

Tv-inspektion