Samarbejde med samvittighed

Støbning af fundamenter, gulve og terrændæk

Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer vi både mate­ri­a­ler og kla­rer støb­ning af dit fun­da­ment — så kon­takt os for et ufor­plig­ten­de til­bud.

LL Trans­port og Entre­pre­nør skri­ver her lidt om, hvad der er hvad, så vores kun­der kan læse lidt om begre­ber­ne. Husets fun­da­ment afgræn­ser sel­ve huset fra jor­den her­un­der. Husets sok­kel er den del af fun­da­men­tet, som du kan se over jor­den. Husets fun­da­ment skal pri­mært kun­ne bære væg­ten af huset og dets tag.  Des­u­den skal fun­da­men­tet hin­dre, at fugt fra jor­den kan træn­ge op i husets væg­ge og bry­de kul­de­bro­en fra jor­den op i yder­væg­ge­ne. Et godt fun­da­ment samt rig­ti­ge sok­ler er af afgø­ren­de vig­tig­hed for, at du opnår et byg­ge­ri af høj kva­li­tet.

Fundamentet er vigtig

Hvis der er kom­met rev­ner i yder­væg­ge­ne på en byg­ning, kan der være pro­ble­mer med fun­da­men­tet – fx kan jor­den være for blød, så byg­nin­gen syn­ker sam­men og giver sæt­nings­rev­ner. Byg­nin­gen kan måske også have for­skel­li­ge fun­da­men­ter under sig, og det kan resul­te­re i rev­ner. Jor­dens bære­ev­ne er afhæn­gig af ind­hol­det af vand i jor­den. Van­det kan med­fø­re, at jor­den under dit fun­da­ment bli­ver skyl­let bort, og det kan under­mi­ne­re din byg­ning, men der kan være fle­re årsa­ger til rev­ner. Sel­ve fun­da­men­top­byg­nin­gen og støb­ning af fun­da­ment er også vig­tig.

 

LL Trans­port og Entre­pre­nør anbe­fa­ler dig der­for at ind­hen­te til­bud på pris for geo­tek­nisk under­sø­gel­se, inden LL Trans­port og Entre­pre­nør arbej­der med fun­da­ment til dit pro­jekt.  

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan give dig en god pris på støb­ning af gulv. Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør kan vi give dig til­bud på pri­sen for for­skel­li­ge måder for støb­ning af gulv. Du kan fx ind­hen­te til­bud hos LL Trans­port og Entre­pre­nør.

Et ter­ræn­dæk er sel­ve husets gulv­kon­struk­tion, såfremt gulv­kon­struk­tio­nen skal byg­ges op på bære­dyg­tig jord. En sådan gulv­kon­struk­tion udfø­res tit kom­bi­ne­ret med tryk­fast iso­le­ring.

Vi dækker hele Nordjylland

Sam­men med vores sam­ar­bejds­part­ne­re i byer som Fre­de­riks­havn, Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Løk­ken, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og Aal­borg, kan vi råd­gi­ve dig om, hvil­ke krav der er til bun­den under ter­ræn­dæk.

Belægning

Jordudgravning og planering

Etablering og vedligeholdelse

Jord, beton eller belægning