Samarbejde med samvittighed

Entreprenør, kloakmester og vognmand

Når du bestil­ler LL Trans­port og Entre­pre­nør, får du LL Trans­port og Entre­pre­nørs erfa­ring som entre­pre­nør, aut. klo­ak­me­ster samt vogn­mand med i pri­sen. LL Trans­port og Entre­pre­nør arbej­der som entre­pre­nør i bl.a. Hjør­ring, Hir­ts­hals, Fre­de­riks­havn, Vrå, Brøn­der­s­lev, Hjal­lerup, Dron­ning­lund m.m. LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer fx træ­flis, belæg­nings­sten, grus og sta­bil­grus, lege­plads­sand og ren­set sand til sand­kas­ser, bil­li­ge gra­nitskær­ver og man­ge andre bil­li­ge mate­ri­a­ler til det sted, hvor du ønsker det. Blandt LL Trans­port og Entre­pre­nørs sam­ar­bejds­part­ne­re er der både entre­pre­nø­rer, klo­ak­me­stre, vogn­mands­fir­ma­er, bro­læg­ge­re m.m. LL Trans­port og Entre­pre­nør er klar til at bli­ve kon­tak­tet af dig med fore­spørgsel på en for­nuf­tig pris på bil­ligt grus, bil­li­ge gra­nitskær­ver osv. Direk­te fra grus­gra­ven kan LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­re bil­ligt grus, og LL Trans­port og Entre­pre­nør kan også leve­re stø­be­ma­te­ri­a­ler og pyn­te­sten, bil­lig spagnum, træ­flis samt muld­jord og meget andet.

 

LL Trans­port og Entre­pre­nør har stor erfa­ring med for­skel­li­ge entre­pre­nør­o­p­ga­ver. LL Trans­port og Entre­pre­nør udfø­rer bl.a. anlægs­op­ga­ver, laver din ind­kør­sel, leve­rer sta­bil­grus / grus samt gra­nitskær­ver og belæg­nings­sten, læg­ger ny muld­jord og spagnum i din have osv. LL Trans­port og Entre­pre­nør mon­te­rer også fald­stam­mer, omfangs­dræn og faski­ner og udfø­rer bro­læg­ger-opga­ver o.lign. For LL Trans­port og Entre­pre­nør er ingen opga­ve for lil­le og sim­pel eller for stor og kræ­ven­de. LL Trans­port og Entre­pre­nør har åre­lang erfa­ring på dis­se områ­der, og for LL Trans­port og Entre­pre­nør er kva­li­tet en vig­tig para­me­ter, og det er også der­for, at LL Trans­port og Entre­pre­nør ger­ne til­by­der vores kun­der total­løs­nin­ger. LL Trans­port og Entre­pre­nør vil ger­ne være med under hele dit pro­jekt.

LL Trans­port og Entre­pre­nør er også auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster, og kan bistå dig i opga­ver ved­rø­ren­de rot­te­be­kæm­pel­se, her­un­der mon­te­ring af rot­tespær­re, klo­ak TV, og kan slamsu­ge m.m. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan hjæl­pe dig med opga­ver som renove­ring af din klo­ak, et nyt klo­a­kan­læg eller fugtsik­ring til en bil­lig pris, så du kan få mere ud af din inve­ste­ring.  LL Trans­port og Entre­pre­nørs moder­ne udstyr er til gavn for alle par­ter.

Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør til­by­der også udlej­ning af affaldscon­tai­ne­re, byg­ge­plads­be­lys­ning, køre­pla­der, udfø­rel­se af kran- og grab-opga­ver, så kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør og få et godt til­bud.

Kran og grabarbejde

Containerudlejning

Kloak og tv-inspektion

Vej og støbematerialer

Jord-, beton og belægning