Kranarbejde

Samarbejde med samvittighed

Entreprenør, kloakmester og vognmand

LL Trans­port og Entre­pre­nør har fle­re funk­tio­ner, som kan være entre­pre­nør, auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster og vogn­mand i Aal­borg, Nør­re­sund­by, Støvring, Nibe, Løg­stør samt andre byer. LL Trans­port og Entre­pre­nør fun­ge­rer ger­ne som tov­hol­der på dit pro­jekt, for LL Trans­port og Entre­pre­nørs sto­re i erfa­ring i sådan­ne opga­ver er en stor for­del for alle par­ter.

LL Trans­port og Entre­pre­nør hjæl­per ger­ne med opbyg­ning af dit fun­da­ment på en pro­fes­sio­nel måde med jord, beton eller belæg­ning, og råd­gi­ver dig ger­ne om, hvad fun­da­ment der bedst pas­ser til dit pro­jekt. LL Trans­port og Entre­pre­nør har også stor erfa­ring med mon­te­ring af rot­tespær­re til rot­te­be­kæm­pel­se, eller faski­ner, omfangs­dræn, nedsiv­nings­an­læg, fald­stam­mer, bro­læg­ger-opga­ver og for­skel­li­ge belæg­nings­op­ga­ver med bl.a. belæg­nings­sten, bil­li­ge gra­nitskær­ver, grus / sta­bil­grus fra grus­gra­ven, muld­jord, spagnum m.m.

LL Trans­port og Entre­pre­nør renove­rer ger­ne din ind­kør­sel m.m., og LL Trans­port og Entre­pre­nør er også meget øvet i at anlæg­ge betongulv m.m. blot for at næv­ne nog­le eksemp­ler.

 

For­di LL Trans­port og Entre­pre­nør også er auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster, kan LL Trans­port og Entre­pre­nør som nævnt oven­for også udfø­re rot­te­be­kæm­pel­se, her­un­der mon­te­ring af rot­tespær­re, diver­se klo­ak-opga­ver såsom fx klo­ak TV, og kan slamsu­ge m.m. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan  også hjæl­pe dig med renove­ring af din klo­ak, et nyt klo­a­kan­læg eller fugtsik­ring til en bil­lig pris, så du kan få mere ud af din inve­ste­ring. Til gavn for vores kun­der har LL Trans­port og Entre­pre­nør moder­ne udstyr.

Under kraf­ti­ge regn­skyl er det bl.a. vig­tigt, at din ejen­dom er ordent­ligt fugtsik­ret, så du ikke får fugtska­der. De kraf­ti­ge regn­skyl, som vi har ople­vet igen­nem de sene­ste år, har gjort fugtsik­ring meget aktu­elt. Hvis først en ejen­dom får fugtska­der, kan det være ufat­te­ligt dyrt at udbed­re ska­der­ne, og skim­melsvamp med der­af føl­gen­de sund­heds­ska­de­li­ge føl­ge­ska­der kan også nemt bli­ve et pro­blem.

Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du også leje affaldscon­tai­ne­re, køre­pla­der, byg­ge­plads­be­lys­ning m.m. til en god pris samt få udført kran- og grab-opga­ver.

LL Trans­port og Entre­pre­nør glæ­der sig til at bli­ve kon­tak­tet af dig, så du kan få et godt til­bud hos os.

Kran og grabarbejde

Containerudlejning

Kloak og tv-inspektion

Vej og støbematerialer

Jord-, beton og belægning