LL Transport og Entreprenør - kloak og tv-inspektion

Samarbejde med samvittighed

Kloak og tv-inspektion

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan også hjæl­pe dig og give dig et godt til­bud på TV-inspek­tion af din klo­ak. LL Trans­port og Entre­pre­nør sam­ar­bej­der med aut. klo­ak­me­stre i Fjer­rits­lev, Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Aaby­bro og Aal­borg, blot for at næv­ne nog­le eksemp­ler. Det kan være ved­rø­ren­de opga­ver som fx klo­ak­ser­vi­ce, klo­a­krenove­ring, klo­ak­se­pa­re­ring og nyan­læg af klo­ak m.m.

Find eventuelle skader nemt

Tv-inspek­tion af din klo­ak kan være en god måde til at fin­de årsa­gen til klo­akpro­ble­mer hos dig, hvis du mistæn­ker even­tu­el­le ska­der på din klo­ak. Der vil ved TV-inspek­tion bli­ve anvendt et kame­ra for, at vi kan få en for­nem­mel­se af dine rørs til­stand og fin­de ud af, hvor pro­ble­met lig­ger, og hvad årsa­gen til pro­ble­met er, så vi und­går, at du unø­digt skal have opgra­vet rør.

LL Trans­port og Entre­pre­nør og vores sam­ar­bejds­part­ner giver dig en skrift­ligt til­stands­rap­port samt bil­le­der fra TV-inspek­tio­nen til brug for for­sik­rings­sel­ska­ber, ejen­doms­hand­ler eller til offent­li­ge myn­dig­he­der. LL Trans­port og Entre­pre­nør bistår dig også ger­ne med for­sik­rings­ska­der.

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan også hjæl­pe med afled­ning af for meget regn­vand ved kraf­ti­ge regn­skyl. Her kan fx omfangs­dræn eller højvand­sluk­ke være muli­ge løs­nin­ger for dig.

 

Et omfangs­dræn er en slags ned­gra­vet tagren­de lig­gen­de langs med et fun­da­ment og husets yder­mur. Det vir­ker sådan, at vand fra jor­den rundt om dit hus bli­ver ledt vide­re til husets klo­ak. På den måde mind­sker du fugtska­der på husets fun­da­ment og sok­kel. Så for­læn­ges leve­ti­den for dit hus.

Forhindre tilbageløb

Med et højvand­sluk­ke vil du kun­ne for­hin­dre, at dit klo­akvand løber bag­læns i din klo­ak og kom­mer op igen­nem kæl­der­af­lø­bet ved kraf­ti­ge regn­skyl, når det kom­mu­na­le klo­ak­sy­stem ikke leder alt regn­van­det bort hur­tigt nok. Højvand­sluk­ke er et rør med to klap­per i. Klap­per­ne åbner, når dit spil­de­vand løber ud af huset, og luk­ker til gen­gæld, så der ikke kan pres­ses ude­frakom­men­de vand ind igen. Det vil med andre ord luk­ke dit afløb af, og på den måde kan der ikke kom­me vand retur via klo­ak­ken.

LL Trans­port og Entre­pre­nør hjæl­per også ger­ne dig med rot­te­be­kæm­pel­se. Husk at du har anmel­del­ses­pligt, hvis du ser en rot­te eller fle­re rot­ter, men også hvis du mener, at du har set tegn på rot­ter. Det er af hen­syn til rot­te­be­kæm­pel­se, da rot­ter­ne kan udgø­re en sund­heds­fa­re for men­ne­sker, men rot­ter­ne er desvær­re også i stand til at anret­te omfat­ten­de ska­der på dine klo­a­k­rør, eller lige­frem under­gra­ve dig hus samt byg­ge reder her­un­der. De vil så kun­ne for­me­re sig i stor hast. En auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster kan mon­te­re en rot­tespær­re i dine klo­a­k­rør, hvil­ket for­hin­drer rot­ter­ne i at kom­me op igen­nem dit afløb en gang for alle. En rot­tespær­re kan ude­luk­ken­de mon­te­res af en aut. klo­ak­me­ster.

Kloakseparering

Rottebekæmpelse

Højvandslukke

Forsikringsskader

Omfangsdrænn

Tv-inspektion