Samarbejde med samvittighed

Forsikringsskader

LL Trans­port og Entre­pre­nør er også behjæl­pe­lig ved for­sik­rings­ska­der. LL Trans­port og Entre­pre­nør sam­ar­bej­der sam­men med entre­pre­nø­rer i eksem­pel­vis Fre­de­riks­havn, Løk­ken, Pan­d­rup, Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Aaby­bro, Aal­borg og omegn.

Tv-inspektion

Hvad angår ska­der på din klo­ak og dit afløb, kan sådan­ne ska­der vise sig at være ret dyre at få udbed­ret, og det er grun­den til, at man­ge huse­je­re væl­ger at teg­ne for­sik­rin­ger til dæk­ning af frem­ti­di­ge ska­der på klo­ak­sy­ste­met. Vi kan få klar­lagt omfan­get af ska­der og få fun­det ste­det, hvor pro­ble­met lig­ger, ved hjælp af en TV-inspek­tion af din klo­ak.

Du skal i den for­bin­del­se vide, at sli­ta­ge og dår­li­ge udfør­te led­nings­ar­bej­der ikke er omfat­tet af rørska­de­for­sik­ring, og des­u­den er det ikke sik­kert, at fejl­kon­struk­tio­ner er omfat­tet af dæk­ning fra almin­de­lig for­sik­ring. Fejl­kon­struk­tio­ner dæk­kes almin­de­lig­vis via en ejer­skif­te­for­sik­ring, hvis der er teg­net en sådan for­sik­ring. Du skal også være for­be­redt på, at ska­de­ser­stat­ning typisk for­mind­skes efter­hån­den som klo­ak­ken bli­ver ældre.

LL Trans­port og Entre­pre­nør og vores dyg­ti­ge med­ar­bej­de­re, har i man­ge år bistå­et i for­sik­rings­sa­ger med klo­ak­sy­ste­mer, hvor vi fx har ind­sam­let den for­nød­ne ska­des­do­ku­men­ta­tion med både foto- samt video­for­mat. Du kan der­for altid mod­ta­ge råd­giv­ning fra LL Trans­port og Entre­pre­nør i en for­sik­rings­sag, og på den måde får du nem­me­re løst dis­se pro­ble­mer. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan gui­de dig igen­nem hele for­sik­rings­for­lø­bet med dine ret­tig­he­der i men­te, såfremt dine ska­der er dæk­ket af for­sik­rin­gen.

Vi har stor erfa­ring i sam­ar­bej­de med for­sik­rings­sel­ska­ber i for­sik­rings­sa­ger og fore­står ger­ne kom­mu­ni­ka­tio­nen med dit for­sik­rings­sel­skab, så du er fri for det arbej­de. Vi har også med vores moder­ne udstyr stor ruti­ne i udbed­ring af sådan­ne ska­der – både små og sto­re.

Kloakseparering

Rottebekæmpelse

Højvandslukke

Kloak og tv-inspektion

Omfangsdrænn

Tv-inspektion