Samarbejde med samvittighed

Højvandslukke

LL Trans­port og Entre­pre­nørs auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster står klar til at råd­gi­ve dig ger­ne om højvand­sluk­ke, som vil kun­ne for­hin­dre, at dit klo­akvand løber bag­læns i din klo­ak og kom­mer op igen­nem kæl­der­af­lø­bet ved kraf­ti­ge regn­skyl, når det kom­mu­na­le klo­ak­sy­stem ikke er i stand til at lede regn­van­det bort hur­tigt nok.

Godt sikret

Når du har fået instal­le­ret et højvand­sluk­ke er du godt sik­ret mod, at klo­akvand kan nå op igen­nem dit gulv­af­løb og dit toilet. Du skal være opmærk­som på, at et højvand­sluk­ke skal ses efter og gøres rent en gang årligt af en aut. klo­ak­me­ster.

Et højvand­sluk­ke er ikke en kom­pli­ce­ret instal­la­tion. Det består groft sagt bare af et rør med to klap­per i, som åbner, når dit spil­de­vand løber ud af huset, og til gen­gæld luk­ker, så der ikke kan pres­ses ude­frakom­men­de vand i igen.

Klap­per­ne fun­ge­rer fak­tisk auto­ma­tisk, bort­set fra at en af de to klap­per lige­le­des vil kun­ne luk­kes manu­elt, hvil­ket blot er en yder­li­ge­re sik­ker­hed for dig. Et højvand­sluk­ke vil alt­så luk­ke dit afløb af, så der ikke kan kom­me vand retur via klo­ak­ken.

Ingen ønsker, at der kom­mer klo­akvand i deres kæl­der. Så det er en god idé at kon­tak­te LL Trans­port og Entre­pre­nør, så du sam­ti­dig kan få sik­ret din unde­re­ta­ge mod even­tu­el­le frem­ti­di­ge over­svøm­mel­ser.

Dygtige samarbejdspartnere

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan sam­men med vores dyg­ti­ge sam­ar­bejds­part­ne­re i Fre­de­riks­havn, Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Løk­ken, Pan­d­rup, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og Aal­borg m.m., råd­gi­ve dig om, hvil­ken løs­ning der vil være bedst for dig og dit pro­jekt.

Det er nem­lig svært selv at vide, hvad der er bedst, og det er der­for en god idé at under­sø­ge hos en pro­fes­sio­nel aut. klo­ak­me­ster, hvor­dan du har kan få den bed­ste løs­ning for dig til den lave­ste pris. Ingen huse er ens.

Kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nørs auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster og få et ufor­plig­ten­de til­bud.

Kloakseparering

Rottebekæmpelse

Kloak og tv-inspektion

Forsikringsskader

Omfangsdrænn

Tv-inspektion