LL Transport og Entreprenør kloakseparering

Samarbejde med samvittighed

Kloakseparering

LL Trans­port og Entre­pre­nør har pro­jek­ter i bl.a. Fre­de­riks­havn, Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Pan­d­rup, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og Aal­borg, og LL Trans­port og Entre­pre­nør hjæl­per dig med dine pro­jek­ter, her­un­der også klo­ak­se­pa­re­ring, hvor spil­de­vand og regn­vand skil­les ad såle­des, at pres­set på klo­ak og rens­nings­an­læg redu­ce­res. Almin­de­lig­vis vil for­sy­nings­sel­ska­bet læg­ge en stik­led­ning til regn­vands­led­nin­gen og en stik­led­ning til spil­de­vands­led­nin­gen.

Autoriseret kloakmester

Alle­re­de til­slut­tet de offent­li­ge klo­ak­ker.
Din kom­mu­ne vil give dig besked i god tid om, hvor­når din klo­ak skal til­slut­tes de nye led­nin­ger. Du hører typisk fra din kom­mu­ne cir­ka et år før det­te arbej­de skal udfø­res.
Når du har hørt fra kom­mu­nen, så står LL Trans­port og Entre­pre­nør klar til at hjæl­pe dig, da vi er auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster og giver dig ger­ne et ufor­plig­ten­de til­bud.

Klo­ak­se­pa­re­rin­gen er ikke uden betyd­ning for grun­de­jer­ne. Det er den enkel­te grun­de­jer, som kom­mer til at beta­le for udfø­rel­sen af klo­a­k­ar­bej­de på egen grund. For­ny­el­sen af de offent­li­ge led­nin­ger og stik­led­nin­ger frem til dit skel bli­ver betalt af dit for­sy­nings­sel­skab. Du skal som grun­de­jer kun beta­le for udgif­ter til ændring af klo­ak­sy­ste­met på din egen grund.

Du skal ikke beta­le nyt til­slut­nings­bi­drag, det blev betalt den gang din ejen­dom blev koblet til de offent­li­ge klo­ak­ker. Du har kun udgif­ter til din aut. Klo­ak­me­ster.

NYBYGGERI

Du skal beta­le et til­slut­nings­bi­drag for at bli­ve koblet på de offent­li­ge klo­ak­ker. I nog­le områ­der kan man få til­la­del­se til at lave en LAR løs­ning, og bli­ve fri­ta­get for til­slut­nings­bi­drag for regn­van­det. LAR bety­der Lokal Afled­ning af Regn­vand, og kan udfø­res som f.eks nedsiv­ning i faski­ne, per­meab­le belæg­nin­ger, regn­vands­be­de  og lign.

Bedre miljø

Ved klo­ak­se­pa­re­ring opnår du, at dit regn­vand og spil­de­vand bli­ver adskilt, og så løber det i hver sin sepa­ra­te led­ning. Spil­de­van­det vil ledes til ren­se­an­læg­get, og regn­vand vil ledes til vand­løb, sø eller hav.

Vi opnår sam­ti­dig mere effek­tiv rens­ning fra ren­se­an­læg, når ren­se­an­læg­ge­ne ikke er udsat for belast­ning med regn­vand. Din kæl­der og vej kan ej hel­ler over­svøm­mes af regn­vand og spil­de­vand.

Tid­li­ge­re løb regn­vand fra tage og veje samt spil­de­vand i sam­me led­ning.

Kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør og få hjælp til dit klo­a­k­ar­bej­de.

Kloak og tv-inspektion

Rottebekæmpelse

Højvandslukke

Forsikringsskader

Omfangsdrænn

Tv-inspektion