Samarbejde med samvittighed

Rottebekæmpelse

Du skal være opmærk­som på, at du har anmel­del­ses­pligt, hvis du har set en rot­te eller har set tegn på rot­ter af hen­syn til rot­te­be­kæm­pel­se, da rot­ter­ne kan udgø­re en sund­heds­fa­re. Her­u­d­over kan rot­ter­ne også anret­te bety­de­li­ge ska­der på dine klo­a­k­rør, og hvad der er end­nu vær­re, kan rot­ter­ne lige­frem under­gra­ve dit hus og byg­ge reder her­un­der, hvor de vil for­me­re sig i stor hast. LL Trans­port og Entre­pre­nør er auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster med kun­der i fx Fre­de­riks­havn, Brøn­der­s­lev, Hjør­ring, Aaby­bro, Pan­d­rup, Nør­re­sund­by, Aal­borg m.m.

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan hjæl­pe dig med at bekæm­pe rot­ter­ne med vores rot­te­be­kæm­pel­se. LL Trans­port og Entre­pre­nør udfø­rer bl.a. ved­li­ge­hol­del­se, instal­la­tions­op­ga­ver og ser­vi­ce­be­søg i den­ne for­bin­del­se, så du fore­byg­ge ska­der på klo­ak og rør samt mind­ske for­vær­ring af alle­re­de ske­te ska­der.

Hvis du skul­le have mistan­ke om, at der er rot­ter, sen­der LL Trans­port og Entre­pre­nør en rot­te­fæn­ger, som ser på even­tu­el­le eksi­ste­ren­de ska­der m.v. i dine rør­led­nin­ger. LL Trans­port og Entre­pre­nør har læn­ge udført rot­te­be­kæm­pel­se i man­ge bebyg­gel­ses­ty­per samt man­ge typer af klo­ak­sy­ste­mer.

Rot­teska­der er som oftest en for­sik­rings­ska­de, så hvis uhel­det er ude, og der er opstå­et ska­der på din ejen­dom eller andet, kan LL Trans­port og Entre­pre­nør også hjæl­pe dig med for­sik­rings­ska­der.

Det er vig­tigt, at dit for­sik­rings­sel­skab kon­tak­tes, så du får klar besked. Det kan du læse mere om under vores afsnit ”for­sik­rings­ska­der” her på LL Trans­port og Entre­pre­nørs hjem­mesi­de. Hvis du også ønsker en for­sik­rings­an­mel­del­se, kan klo­ak­meste­ren ind­sen­de den­ne sam­men med en rede­gø­rel­se for ska­der og pris.

LL Trans­port og Entre­pre­nør opsæt­ter også elek­tro­ni­ske rot­te­fæl­der i klo­a­k­rør og sør­ger for løben­de ser­vi­ce her­af. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan også fore­stå mon­te­ring af rot­tesik­ring i dit klo­ak­sy­stem og vare­ta­ger ger­ne ved­li­ge­hol­del­se her­af løben­de. Så und­går du, at rot­ter træn­ger ind i bebyg­gel­se vi aflø­be­ne. En rot­tespær­re kræ­ver til­syn og ren­hol­del­se, hvil­ket LL Trans­port og Entre­pre­nør har stor erfa­ring med.  

Kon­takt der­for LL Trans­port og Entre­pre­nør, som kan mon­te­re en rot­tespær­re i dine klo­a­k­rør, hvil­ket for­hin­drer rot­ter­ne i at kom­me op igen­nem dit afløb. Så er alle dine pro­ble­mer med, at rot­ter­ne kan fin­de vej op igen­nem dine klo­a­k­rør løst en gang for alle, og så er du frem­over godt sik­ret mod uven­tet besøg af rot­ter op igen­nem dit toilet. Den bed­ste løs­ning er at lade LL Trans­port og Entre­pre­nør instal­le­re en rot­tespær­re i din afløbsin­stal­la­tion, og det opti­ma­le er at mon­te­re rot­tespær­ren tæt­test muligt på hoved­led­nin­gen.

Kloakseparering

Kloak og tv-inspektion

Højvandslukke

Forsikringsskader

Omfangsdrænn

Tv-inspektion