Samarbejde med samvittighed

Tv-inspektion

Vil du have en ordent­lig, grun­dig og pro­fes­sio­nel gen­nem­gang af din klo­ak, så kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør, som har stor og bred erfa­ring på områ­det. Hvis du har ind­tryk af, at du har fået et pro­blem i din klo­ak, kan LL Trans­port og Entre­pre­nør hjæl­pe dig, for LL Trans­port og Entre­pre­nør er auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster og er en pro­fes­sio­nel og meget erfa­ren sam­ar­bejds­part­ner for dig. Det er altid hur­tigst at se, hvor i klo­ak­sy­ste­met der kan være kom­met et pro­blem, hvis du bestil­ler en TV-inspek­tion af din klo­ak. LL Trans­port og Entre­pre­nør er en pro­fes­sio­nel auto­ri­se­ret klo­ak­me­ster med kun­der i Aal­borg, Brøn­der­s­lev og Hjør­ring m.m.

Som aut. klo­ak­mester under­sø­ger LL Trans­port og Entre­pre­nør, hvor på ste­det der er klo­ak og brøn­de, hvor din klo­ak løber hen, fin­der årsa­gen til pro­ble­met, gen­nem­ser dine teg­nin­ger og ser efter even­tu­el­le spe­ci­al­kon­struk­tio­ner hos dig.

Typisk vil LL Trans­port og Entre­pre­nør fore­slå dig at vi som aut. klo­ak­me­ster under­sø­ger din klo­ak ved hjælp af TV-inspek­tion, hvor man ind­fø­rer et kame­ra i din klo­ak.

 I TV-inspek­tio­nen af din klo­ak opta­ger LL Trans­port og Entre­pre­nør en lil­le film og nedskri­ver vores obser­va­tio­ner af din klo­ak, og væsent­li­ge obser­va­tio­ner bli­ver også fil­met. Klo­ak­meste­ren spu­ler din klo­ak fra start og under­vejs hvis der er behov for det. Spuling er nød­ven­dig for at se sam­lin­ger og even­tu­el­le ska­der på rører­ne. Til slut  laver LL Trans­port og Entre­pre­nør en rap­port over inspek­tio­nen, samt kom­mer med for­slag til en løs­ning af fund­ne pro­ble­mer. Ønskes der en teg­ning udar­bej­des der en teg­ning efter opmå­ling base­ret på opta­gel­ser og visu­el­le målin­ger. Hvis du ønsker en for­sik­rings­an­mel­del­se, kan klo­ak­meste­ren ind­sen­de den­ne sam­men med en rede­gø­rel­se for ska­der og pris.

Du kan læse mere om for­sik­rings­ska­der under afsnit­tet af sam­me navn her på hjem­mesi­den.

Du kan få hjælp til det hele til en god pris, når du bestil­ler LL Trans­port og Entre­pre­nør til dine pro­jek­ter.

Kloakseparering

Rottebekæmpelse

Højvandslukke

Forsikringsskader

Omfangsdrænn

Kloak og tv-inspektion