Kranarbejde

Samarbejde med samvittighed

Kran og grabarbejde

LL Trans­port og Entre­pre­nør har man­ge års erfa­ring med kran- og gra­bop­ga­ver såsom udlæg­ning af køre­pla­der, flyt­ning af tun­ge emner, trans­port af byg­ge­ma­te­ri­a­ler, muld­jord, sta­bil­grus, gra­nitskær­ver, bil­lig træ­flis m.m, og gra­b­ar­bej­de såsom afhent­ning af have­af­fald, jord og rød­der, leve­ring af pyn­te­sten, grus, muld­jord og gra­nitskær­ver m.m.

Alle størrelser

LL Trans­port og Entre­pre­nør har kra­ner i alle stør­rel­ser og hjæl­per ger­ne dig ger­ne med små eller sto­re opga­ver, simp­le eller kom­pli­ce­re­de. Ingen opga­ve for lil­le eller for stor — vi råd­gi­ver både pri­vat- og erhvervskun­der. LL Trans­port og Entre­pre­nør har moder­ne udstyr, som let­ter flyt­nin­gen af for­skel­li­ge mate­ri­a­ler for dig. Kran/­grab-ser­vi­ce er den per­fek­te løs­ning, når opga­ven både kræ­ver trans­port og løft — fx de sto­re og van­ske­li­ge træ­fæld­nin­ger.

Privat og erhverv

Det er både pri­vat- og erhvervskun­der, som behø­ver en kran og en grab til arbej­det – fx et igang­væ­ren­de byg­ge­pro­jekt med behov for at få leve­ret eller fjer­net mate­ri­a­ler, affald og måske også en con­tai­ner. LL Trans­port og Entre­pre­nør  har top­mo­der­ne udstyr til alt vores arbej­de med kran- og gra­bop­ga­ver.

 

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan der­for let og hur­tigt få læs­set alle dine mate­ri­a­ler af eller på last­bi­len. 

27 meter

LL Trans­port og Entre­pre­nørs kran kan nå en afstand på 27 meter og løf­te ca. 1000 kg, og løser stort set alle dine opga­ver — helt afhæn­gigt af net­op dine behov. 

Rådgivning

Som kun­de til­by­der LL Trans­port og Entre­pre­nør dig også råd­giv­ning om, hvad der i øvrigt kan gøre, at dine pro­jek­ter bli­ver løst enk­le­re – fx ved hjælp af LL Trans­port og Entre­pre­nørs udstyr. LL Trans­port og Entre­pre­nør er altid behjæl­pe­lig med god råd­giv­ning, som dæk­ker dine behov. Du opnår der­for man­ge for­de­le, hvis du væl­ger at bli­ve kun­de hos LL Trans­port og Entre­pre­nør.

Kran med grab

Krankørsel