Samarbejde med samvittighed

Kran med grab

I LL Trans­port og Entre­pre­nørs maskin­park råder vi over moder­ne udstyr, og der­for kan LL Trans­port og Entre­pre­nør gøre arbej­det let­te­re for dig på man­ge måder. LL Trans­port og Entre­pre­nør fjer­ner eller leve­rer mate­ri­a­ler for dig i hele Nord­jyl­land i byer som fx Fre­de­riks­havn, Løk­ken, Brøn­der­s­lev, Pan­d­rup, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og Aal­borg samt omegn.

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan med vores moder­ne udstyr nemt og hur­tigt læs­se alle dine mate­ri­a­ler af eller på vores kran­bi­ler uden pro­ble­mer.  

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan altid hjæl­pe dig med dine byg­ge­pro­jek­ter, hvad enten de er små eller sto­re – enk­le eller mere kom­pli­ce­re­de, så kon­takt trygt LL Trans­port og Entre­pre­nør og mod­tag et kon­kur­ren­ce­dyg­tigt til­bud på leve­ring af kran­kør­sel med grab.

Grab kan bruges til meget

Du skal måske bestil­le gra­b­ar­bej­de som for eksem­pel udjæv­ning af en over­fla­de ved hjælp af grab og even­tu­elt andre af LL Trans­port og Entre­pre­nørs øvri­ge maski­ner. LL Trans­port og Entre­pre­nør udfø­rer også gra­b­ar­bej­de som eksem­pel­vis: at afhen­te have­af­fald og jord, at afhen­te byg­ge­af­fald samt at leve­re gra­nitskær­ver, ærte­sten, sand og grus – blot for at næv­ne nog­le eksemp­ler.

Der er man­ge fle­re anven­del­ses­mu­lig­he­der med LL Trans­port og Entre­pre­nørs moder­ne maski­ner.

 

Eksemp­ler på LL Trans­port og Entre­pre­nørs øvri­ge maski­ner er: mini­gra­ver, ren­de­gra­ver og andre gra­ve­ma­ski­ner. LL Trans­port og Entre­pre­nør til­by­der dig et godt til­bud på hur­tig leve­ring af mate­ri­a­ler og gra­b­ar­bej­de til en god pris.

Klar med rådgivning

LL Trans­port og Entre­pre­nør står klar til at råd­gi­ve dig om, hvad der er mest opti­malt for dig, når du ind­hen­ter til­bud på leve­ring af pro­duk­ter og ydel­ser fra LL Trans­port og Entre­pre­nør.

LL Trans­port og Entre­pre­nør har lige­som vores kom­pe­ten­te sam­ar­bejds­part­ne­re man­ge års erfa­ring i bran­chen. Vores sam­ar­bejds­part­ne­re er bl.a. entre­pre­nø­rer i Fre­de­riks­havn, Løk­ken, Brøn­der­s­lev, Hjør­ring, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og Aal­borg.

Alt sam­men er det med til at sik­re, at du får den bed­ste kun­de­op­le­vel­se, når du ind­hen­ter til­bud på leve­ring af pro­duk­ter og fx kra­nop­ga­ver hos LL Trans­port og Entre­pre­nør.

Kran og Grabarbejde

Krankørsel