Samarbejde med samvittighed

Krankørsel og levering med kran

LL Trans­port og Entre­pre­nør har last­bi­ler med fle­re for­skel­li­ge kra­ner, så LL Trans­port og Entre­pre­nør kan uden pro­ble­mer løse alle dine kra­nop­ga­ver. LL Trans­port og Entre­pre­nørs chauf­fø­rer har stor erfa­ring, og de er fag­ligt kom­pe­ten­te, og ope­re­rer i det meste af Nord­jyl­land i byer som fx Fre­de­riks­havn, Hjør­ring, Løk­ken, Brøn­der­s­lev, Pan­d­rup, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og Aal­borg samt omegn. 

Dine opga­ver er der­for i sik­re hæn­der, når du bestil­ler leve­ring hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, som hver dag løser både sto­re og små opga­ver for vores kun­der, lige­som LL Trans­port og Entre­pre­nør også arbej­der effek­tivt og ser­vi­ce­min­ded.

Levering af byggematerialer

Her er nog­le eksemp­ler på de kra­nop­ga­ver, som LL Trans­port og Entre­pre­nør kan udfø­re for dig:

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan med vores kran­bi­ler til­by­de dig at afhen­te og leve­re fle­re mate­ri­a­ler – fx sand og grus, udlæg­ning af køre­pla­der, udfø­re løft­ning af tun­ge emner samt hej­se­op­ga­ver samt man­ge andre opga­ver for dig.

 

Når du kon­tak­ter LL Trans­port og Entre­pre­nør for at mod­ta­ge et godt til­bud på fx kran­kør­sel, kan LL Trans­port og Entre­pre­nør hjæl­pe dig med leve­ring af fx grus eller suge­sand og øvri­ge mate­ri­a­ler. Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør får du altid lave kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser og hur­tig plan­mæs­sig leve­ring af dine pro­duk­ter.

Mange års erfaring

LL Trans­port og Entre­pre­nør har man­ge års erfa­ring i bran­chen. Hér på LL Trans­port og Entre­pre­nørs hjem­mesi­de kan du se vores maskin­park.

LL Trans­port og Entre­pre­nør sam­ar­bej­der med bl.a. entre­pre­nø­rer i Løk­ken, Brøn­der­s­lev, Hjør­ring, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og Aal­borg. Du får der­for en flek­si­bel ople­vel­se, når du væl­ger at bestil­le til­bud på leve­ring af pro­duk­ter og ydel­ser hos LL Trans­port og Entre­pre­nør.

Kran med grab

Kran og grabarbejde