Samarbejde med samvittighed

Udlejning af køreplader og byggepladsbelysning

Køreplader

Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du ind­hen­te et godt til­bud på bil­li­ge leje af køre­pla­der i form af soli­de jer­n­pla­der til gode pri­ser. LL Trans­port og Entre­pre­nør råder over et bredt udvalg af for­skel­li­ge køre­pla­der, som har for­skel­lig stør­rel­se, og kan der­for dæk­ke alle dine behov.  

LL Trans­port og Entre­pre­nør sam­ar­bej­der også med vogn­mænd i Hjør­ring, Hir­ts­hals, Fre­de­riks­havn, Vrå, Brøn­der­s­lev, Hjal­lerup, Dron­ning­lund, og LL Trans­port og Entre­pre­nør kan leve­re, udlæg­ge samt afhen­te køre­pla­der, hvor og hvor­når du ønsker det.

LL Trans­port og Entre­pre­nørs køre­pla­der dæk­ker de fle­ste behov hos både erhvervs­dri­ven­de og pri­va­te kun­der. LL  Trans­port udlæg­ger køre­pla­der­ne med stor præ­ci­sion ved hjælp af kran i over­ens­stem­mel­se med dine ønsker. LL Trans­port og Entre­pre­nør fin­der sam­men med dig en løs­ning, som pas­ser net­op til dine ønsker.

Det er en for­del at leje køre­pla­der, for­di køre­pla­der­ne sik­rer en sta­bil over­fla­de ved alle for­mer for anlægs­ar­bej­de. Det hand­ler som føl­ge her­af både om sik­ker­hed og frem­kom­me­lig­hed. Køre­pla­der­ne gør det muligt for sto­re maski­ner at kom­me uhin­dret frem, og sik­rer, at de sto­re maski­ner står sik­kert og sta­bilt under arbej­det. De kan typisk benyt­tes som under­lag for tun­ge køre­tø­jer på svært frem­kom­me­li­ge ste­der, såle­des at under­la­get er let­te­re at ree­tab­le­re efter arbej­dets afslut­ning.

Køre­pla­der kan des­u­den benyt­tes som sik­ring af under­lig­gen­de mate­ri­a­ler mod tryk fra kør­sel med tun­ge maski­ner.

Kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør, som står klar til at råd­gi­ve dig om pris på leje af køre­pla­der, deres type, stør­rel­se, bære­vægt m.m., så du får de rig­ti­ge køre­pla­der til dit pro­jekt.

 

Byggepladsbelysning

Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du også leje elmast med byg­ge­lys til en god pris. Ved byg­ge­plads­in­dret­ning er ori­en­te­rings­lys en meget vig­tig del af arbej­det. Når du lejer byg­ge­plads­be­lys­ning hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, vil du få glæ­de af LL Trans­port og Entre­pre­nørs man­ge­åri­ge erfa­ring med etab­le­ring af almin­de­lig belys­ning, men også ori­en­te­rings­lys opsat på byg­ge­plad­ser.  Det er vig­tigt, at byg­ge­plads­be­lys­nin­gen lever op til Arbejds­mil­jø­lovens bekendt­gø­rel­se om indret­ning af byg­ge­plad­ser. Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du ind­hen­te til­bud på leje af 80 watt LED-pro­jek­tø­rer til en god pris, hvil­ket ca. sva­rer til en 1000 watt halo­gen­pæ­rer. Når du lejer LED-pro­jek­tø­rer hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, giver det dig en bety­de­lig strøm­be­spa­rel­se. LL Trans­port og Entre­pre­nørs byg­ge­plads­be­lys­nin­ger består af en 1500 kg tung beton­fod, hvor­på der er mon­te­ret en elmast med to stk. 80 Watt LED-pro­jek­tø­rer. Total­høj­den er 8 meter.

Kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør for et godt til­bud på leje af byg­ge­plads­be­lys­ning.

Kran og grabarbejde

Containerudlejning

Kloak og tv-inspektion

Vej og støbematerialer

Jord-, beton og belægning