Samarbejde med samvittighed

Vej og støbematerialer fra Grusgrav

Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du købe net­op de mate­ri­a­ler, som du behø­ver til dit pro­jekt. Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer vi bil­li­ge gra­nitskær­ver, spagnum, muld­jord, har­pet muld (som er ren muld­jord, der er siet for sten osv.), grus / sta­bil­grus, knust beton, fal­dun­der­lag, lege­plads­sand, sten­mel, sten, sand og sand­kas­sesand (som er ren­set, så bør­ne­nes tøj ikke bli­ver beskidt) m.m. LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer lige der­hen, hvor og når du ønsker det, i det meste af lan­det — og til tiden.

LL Trans­port og Entre­pre­nør sam­ar­bej­der med både pri­vat­kun­der og erhvervskun­der såsom entre­pre­nø­rer i fx Hjør­ring og Fre­de­riks­havn, bro­læg­ge­re m.m. Ring til LL Trans­port og Entre­pre­nør og få en god pris på leve­ring af bil­ligt grus, leve­ring af belæg­ning til ind­kørs­len, eller når du behø­ver leve­ring af bil­lig muld­jord, pris på grus, leve­ring af vej­ma­te­ri­a­ler eller skal have leve­ret mate­ri­a­ler til et stort byg­ge­pro­jekt.

Alle typer materialer

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer fx bil­lig muld­jord eller grus fra grus­gra­ve, stø­be­ma­te­ri­a­ler, pyn­te­sten, gra­nitskær­ver, spagnum, træ­flis m.m i det meste af Dan­mark. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan stå inde for kva­li­te­ten af vores pro­duk­ter, og er kendt for at være pro­fes­sio­nel­le. LL Trans­port og Entre­pre­nør sam­ar­bej­der ude­luk­ken­de med lan­dets bed­ste leve­ran­dø­rer i fle­re byer, så du som kun­de får en god ople­vel­se hos os.  Kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør, hvis du skal have leve­ret bil­ligt sta­bil­grus, eller du søger efter pris på leve­ring af pyn­te­sten, gra­nitskær­ver eller ærte­sten.

 

LL Trans­port og Entre­pre­nør sæl­ger kun de aller­bed­ste mate­ri­a­ler. Som kun­de hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, kan du rin­ge til os, hvis du mod for­vent­ning ikke er til­freds med det leve­re­de. 

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer som regel inden for 3 hver­da­ge – og det gæl­der alt lige fra leve­ring af sta­bil­grus til pyn­te­sten – men hvis du står og har behov for en hur­ti­ge­re leve­ring, så skal du bare rin­ge til os hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, før du går i gang med at afgi­ve din bestil­ling på vores hjem­mesi­de. LL Trans­port og Entre­pre­nør vil her­ef­ter gøre alt, hvad der står i vores magt for, at vi kan imø­de­kom­me dine behov, så du som vores kun­de får en god ople­vel­se.

Det er der­for ikke en dår­lig idé at væl­ge at bli­ve kun­de hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, for hos os er kun­den altid i cen­trum. Så kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør og hør om vores kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser og hur­tig leve­ring.

Granitskærver

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Stabilgrus

Knust beton

Faldunderlag og sandkassesand

Stenmel

Paksten

Sand og sandkassesand

Kontakt LL Transport og Entreprenør

Ring på 20 71 52 75
eller udfyld nedenstående

Få et uforpligtende tilbud