Samarbejde med samvittighed

Vej og støbematerialer fra Grusgrav

Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du købe net­op de mate­ri­a­ler, som du behø­ver til dit pro­jekt. Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer vi bil­li­ge gra­nitskær­ver, spagnum, muld­jord, har­pet muld (som er ren muld­jord, der er siet for sten osv.), grus / sta­bil­grus, knust beton, fal­dun­der­lag, lege­plads­sand, sten­mel, sten, sand og sand­kas­sesand (som er ren­set, så bør­ne­nes tøj ikke bli­ver beskidt) m.m. LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer lige der­hen, hvor og når du ønsker det, i det meste af lan­det — og til tiden.

LL Trans­port og Entre­pre­nør sam­ar­bej­der med både pri­vat­kun­der og erhvervskun­der såsom entre­pre­nø­rer i fx Hjør­ring og Fre­de­riks­havn, bro­læg­ge­re m.m. Ring til LL Trans­port og Entre­pre­nør og få en god pris på leve­ring af bil­ligt grus, leve­ring af belæg­ning til ind­kørs­len, eller når du behø­ver leve­ring af bil­lig muld­jord, pris på grus, leve­ring af vej­ma­te­ri­a­ler eller skal have leve­ret mate­ri­a­ler til et stort byg­ge­pro­jekt.

Alle typer materialer

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer fx bil­lig muld­jord eller grus fra grus­gra­ve, stø­be­ma­te­ri­a­ler, pyn­te­sten, gra­nitskær­ver, spagnum, træ­flis m.m i det meste af Dan­mark. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan stå inde for kva­li­te­ten af vores pro­duk­ter, og er kendt for at være pro­fes­sio­nel­le. LL Trans­port og Entre­pre­nør sam­ar­bej­der ude­luk­ken­de med lan­dets bed­ste leve­ran­dø­rer i fle­re byer, så du som kun­de får en god ople­vel­se hos os.  Kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør, hvis du skal have leve­ret bil­ligt sta­bil­grus, eller du søger efter pris på leve­ring af pyn­te­sten, gra­nitskær­ver eller ærte­sten.

 

LL Trans­port og Entre­pre­nør sæl­ger kun de aller­bed­ste mate­ri­a­ler. Som kun­de hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, kan du rin­ge til os, hvis du mod for­vent­ning ikke er til­freds med det leve­re­de. 

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer som regel inden for 3 hver­da­ge – og det gæl­der alt lige fra leve­ring af sta­bil­grus til pyn­te­sten – men hvis du står og har behov for en hur­ti­ge­re leve­ring, så skal du bare rin­ge til os hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, før du går i gang med at afgi­ve din bestil­ling på vores hjem­mesi­de. LL Trans­port og Entre­pre­nør vil her­ef­ter gøre alt, hvad der står i vores magt for, at vi kan imø­de­kom­me dine behov, så du som vores kun­de får en god ople­vel­se.

Det er der­for ikke en dår­lig idé at væl­ge at bli­ve kun­de hos LL Trans­port og Entre­pre­nør, for hos os er kun­den altid i cen­trum. Så kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør og hør om vores kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser og hur­tig leve­ring.

Granitskærver

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Stabilgrus

Knust beton

Faldunderlag og sandkassesand

Stenmel

Paksten

Sand og sandkassesand