Samarbejde med samvittighed

Faldunderlag og legepladssand

Når du kon­tak­ter LL Trans­port og Entre­pre­nør, kan vi for­tæl­le dig, at sand ikke bare er sand. Noget af det bil­li­ge sand, som LL Trans­port og Entre­pre­nør kan leve­re, har fx en stø­dab­sor­be­ren­de evne, hvil­ket tyde­ligt mær­kes, hvis man snub­ler på det. Når du skal væl­ge fal­dun­der­lag, kan LL Trans­port og Entre­pre­nør råd­gi­ve dig om de for­skel­li­ge typer af fal­dun­der­lag, som LL Trans­port og Entre­pre­nør sæl­ger. LL Trans­port og Entre­pre­nør sæl­ger som oftest falds­and / fald­grus som fal­dun­der­lag. Her­u­d­over anven­des der også græs, flis og sik­ker­heds­fli­ser som fal­dun­der­lag.

Vi rådgiver dig

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan råd­gi­ve dig om reg­ler­ne – fx er der krav om et stø­dab­sor­be­ren­de under­lag, hvis der er tale om en fald­høj­de på mere end 60 cm og ved red­ska­ber med tvun­gen bevæ­gel­se.

LL Trans­port og Entre­pre­nør er dig behjæl­pe­lig med råd­giv­ning og spar­ring i for­hold til din enkel­te opga­ve. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan alt efter fald­høj­den råd­gi­ve dig om, hvil­ket pro­dukt du bør væl­ge hos LL Trans­port og Entre­pre­nør.  LL Trans­port og Entre­pre­nør har sand til rådig­hed i egen grus­grav samt ved LL Trans­port og Entre­pre­nørs gode sam­ar­bejds­part­ne­re i fx Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Aaby­bro, Pan­d­rup, Løk­ken, Brøn­der­s­lev og Nør­re­sund­by.

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer også fal­dun­der­lag til lege­plad­ser. Det er, for­di fal­dun­der­lag har en prak­tisk stø­dab­sor­be­ren­de evne. Sam­ti­dig får du såle­des den aller­bed­ste sik­ker­hed til dine og andres børn.

 

Det falds­and, som LL Trans­port og Entre­pre­nør kan leve­re, er præ­cis lige­som sand­kas­sesand ble­vet vasket. Der­for er det fak­tisk så rent, at børn kan lege i det­te sand. Det er LL Trans­port og Entre­pre­nørs erfa­ring, at man typisk vil læg­ge falds­an­det i en tyk­kel­se på 30–40 cm. Hvis du ønsker det, kan LL Trans­port og Entre­pre­nør også læg­ge et tyk­ke­re lag – alt afhæn­gig af dit pro­jekt. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan give dig et link til Sik­ker­heds­sty­rel­sens hjem­mesi­de for sik­ker­hed ved­rø­ren­de lege­plad­ser.

Fal­dun­der­la­get læg­ges typisk i en tyk­kel­se af 30–40 cm, men der kan læg­ges mere, hvis det behø­ves. Se mere omkring lagtyk­kel­se på Sik­ker­heds­sty­rel­sens hjem­mesi­de for sik­ker­hed på lege­plad­ser. LL Trans­port og Entre­pre­nør til­by­der dig også en vej­le­den­de for­mel på den nød­ven­di­ge mæng­de falds­and til 1 m3:

læng­de x bred­de x 30 cm dyb­de = antal m3.

Kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør, hvis du har spørgs­mål til pri­ser på og leve­ring af vores pro­duk­ter. LL Trans­port og Entre­pre­nørs alsi­di­ge last­bi­ler med og uden kran løser dine opga­ver til en god pris, her­un­der fx afhent­ning og/eller bort­kør­sel af sand.

Granitskærver

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Stabilgrus

Knust beton

Vej og støbematerialer

Stenmel

Paksten

Sand og sandkassesand