Samarbejde med samvittighed

Faldunderlag og legepladssand

Når du kon­tak­ter LL Trans­port og Entre­pre­nør, kan vi for­tæl­le dig, at sand ikke bare er sand. Noget af det bil­li­ge sand, som LL Trans­port og Entre­pre­nør kan leve­re, har fx en stø­dab­sor­be­ren­de evne, hvil­ket tyde­ligt mær­kes, hvis man snub­ler på det. Når du skal væl­ge fal­dun­der­lag, kan LL Trans­port og Entre­pre­nør råd­gi­ve dig om de for­skel­li­ge typer af fal­dun­der­lag, som LL Trans­port og Entre­pre­nør sæl­ger. LL Trans­port og Entre­pre­nør sæl­ger som oftest falds­and / fald­grus som fal­dun­der­lag. Her­u­d­over anven­des der også græs, flis og sik­ker­heds­fli­ser som fal­dun­der­lag.

Vi rådgiver dig

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan råd­gi­ve dig om reg­ler­ne – fx er der krav om et stø­dab­sor­be­ren­de under­lag, hvis der er tale om en fald­høj­de på mere end 60 cm og ved red­ska­ber med tvun­gen bevæ­gel­se.

LL Trans­port og Entre­pre­nør er dig behjæl­pe­lig med råd­giv­ning og spar­ring i for­hold til din enkel­te opga­ve. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan alt efter fald­høj­den råd­gi­ve dig om, hvil­ket pro­dukt du bør væl­ge hos LL Trans­port og Entre­pre­nør.  LL Trans­port og Entre­pre­nør har sand til rådig­hed i egen grus­grav samt ved LL Trans­port og Entre­pre­nørs gode sam­ar­bejds­part­ne­re i fx Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Aaby­bro, Pan­d­rup, Løk­ken, Brøn­der­s­lev og Nør­re­sund­by.

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer også fal­dun­der­lag til lege­plad­ser. Det er, for­di fal­dun­der­lag har en prak­tisk stø­dab­sor­be­ren­de evne. Sam­ti­dig får du såle­des den aller­bed­ste sik­ker­hed til dine og andres børn.

 

Det falds­and, som LL Trans­port og Entre­pre­nør kan leve­re, er præ­cis lige­som sand­kas­sesand ble­vet vasket. Der­for er det fak­tisk så rent, at børn kan lege i det­te sand. Det er LL Trans­port og Entre­pre­nørs erfa­ring, at man typisk vil læg­ge falds­an­det i en tyk­kel­se på 30–40 cm. Hvis du ønsker det, kan LL Trans­port og Entre­pre­nør også læg­ge et tyk­ke­re lag – alt afhæn­gig af dit pro­jekt. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan give dig et link til Sik­ker­heds­sty­rel­sens hjem­mesi­de for sik­ker­hed ved­rø­ren­de lege­plad­ser.

Fal­dun­der­la­get læg­ges typisk i en tyk­kel­se af 30–40 cm, men der kan læg­ges mere, hvis det behø­ves. Se mere omkring lagtyk­kel­se på Sik­ker­heds­sty­rel­sens hjem­mesi­de for sik­ker­hed på lege­plad­ser. LL Trans­port og Entre­pre­nør til­by­der dig også en vej­le­den­de for­mel på den nød­ven­di­ge mæng­de falds­and til 1 m3:

læng­de x bred­de x 30 cm dyb­de = antal m3.

Kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør, hvis du har spørgs­mål til pri­ser på og leve­ring af vores pro­duk­ter. LL Trans­port og Entre­pre­nørs alsi­di­ge last­bi­ler med og uden kran løser dine opga­ver til en god pris, her­un­der fx afhent­ning og/eller bort­kør­sel af sand.

Granitskærver

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Stabilgrus

Knust beton

Vej og støbematerialer

Stenmel

Paksten

Sand og sandkassesand

Kontakt LL Transport og Entreprenør

Ring på 20 71 52 75
eller udfyld nedenstående

Få et uforpligtende tilbud