Samarbejde med samvittighed

Grus og stabilgrus

 Grus

Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du få råd­giv­ning om grus, før du bestil­ler leve­ring af bil­ligt grus. Grus er nem­lig ikke bare grus. Du kan spør­ge LL Trans­port og Entre­pre­nør om en hvil­ken som heltst slags spe­ci­elt grus til næsten hver opga­ve. Grus består af en blan­ding af sand og små­sten, og fin­des typisk på ste­der, hvor der er anlagt sto­re grus­gra­ve med bil­ligt grus.

Flere kvaliteter

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer til­bud på fle­re kva­li­te­ter af grus – både fint og grove­re grus, mere eller min­dre ens­ar­te­de gruskorn afhæn­gig af sta­bi­li­tet eller ler­hol­digt grus for stør­re bin­de­ev­ne, såle­des at du får den helt ret­te form for grus, som dæk­ker dit pro­jekts krav. LL Trans­port og Entre­pre­nør råd­gi­ver dig også om, hvor meget grus du cir­ka skal bru­ge til dit pro­jekt. LL Trans­port og Entre­pre­nør sam­ar­bej­der med fle­re anlægs­gart­ne­re, entre­pre­nø­rer m.fl. i hele Nord­jyl­land. 

Med LL Trans­port og Entre­pre­nørs råd­giv­ning und­går du sam­ti­dig, at din nye ind­kør­sel unø­digt bli­ver for dyr, eller at du har bestilt alt for meget grus eller den for­ker­te slags grus til opga­ven.

Kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør og hør mere om et godt til­bud på hur­tig leve­ring af bil­ligt grus af høj kva­li­tet.

Stabilgrus

Bil­ligt sta­bil­grus og knust beton anven­des til sta­bi­li­se­rings­un­der­lag til bl.a. gangsti­er med fli­ser, ind­kørs­ler m.m. LL Trans­port og Entre­pre­nør ple­jer at anbe­fa­le et lag på ca. 20 cm for bedst muligt resul­tat. 

LL Trans­port og Entre­pre­nør har stor erfa­ring i leve­ring af det ret­te sta­bil­grus til en god pris og til det ret­te for­mål.

Sta­bil­grus benyt­tes bl.a. som bære­lag under veje, bundop­byg­ning under belæg­nings­sten, i ind­kørs­ler og ter­ras­ser. LL Trans­port og Entre­pre­nør er leve­rings­dyg­ti­ge i stør­rel­ser­ne 08–16 mm og 16–32 mm.

 

Granitskærver

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Vej og støbematerialer

Knust beton

Faldunderlag og sandkassesand

Stenmel

Paksten

Sand og sandkassesand