Samarbejde med samvittighed

Grus og stabilgrus

 Grus

Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du få råd­giv­ning om grus, før du bestil­ler leve­ring af bil­ligt grus. Grus er nem­lig ikke bare grus. Du kan spør­ge LL Trans­port og Entre­pre­nør om en hvil­ken som heltst slags spe­ci­elt grus til næsten hver opga­ve. Grus består af en blan­ding af sand og små­sten, og fin­des typisk på ste­der, hvor der er anlagt sto­re grus­gra­ve med bil­ligt grus.

Flere kvaliteter

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer til­bud på fle­re kva­li­te­ter af grus – både fint og grove­re grus, mere eller min­dre ens­ar­te­de gruskorn afhæn­gig af sta­bi­li­tet eller ler­hol­digt grus for stør­re bin­de­ev­ne, såle­des at du får den helt ret­te form for grus, som dæk­ker dit pro­jekts krav. LL Trans­port og Entre­pre­nør råd­gi­ver dig også om, hvor meget grus du cir­ka skal bru­ge til dit pro­jekt. LL Trans­port og Entre­pre­nør sam­ar­bej­der med fle­re anlægs­gart­ne­re, entre­pre­nø­rer m.fl. i hele Nord­jyl­land. 

Med LL Trans­port og Entre­pre­nørs råd­giv­ning und­går du sam­ti­dig, at din nye ind­kør­sel unø­digt bli­ver for dyr, eller at du har bestilt alt for meget grus eller den for­ker­te slags grus til opga­ven.

Kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør og hør mere om et godt til­bud på hur­tig leve­ring af bil­ligt grus af høj kva­li­tet.

Stabilgrus

Bil­ligt sta­bil­grus og knust beton anven­des til sta­bi­li­se­rings­un­der­lag til bl.a. gangsti­er med fli­ser, ind­kørs­ler m.m. LL Trans­port og Entre­pre­nør ple­jer at anbe­fa­le et lag på ca. 20 cm for bedst muligt resul­tat. 

LL Trans­port og Entre­pre­nør har stor erfa­ring i leve­ring af det ret­te sta­bil­grus til en god pris og til det ret­te for­mål.

Sta­bil­grus benyt­tes bl.a. som bære­lag under veje, bundop­byg­ning under belæg­nings­sten, i ind­kørs­ler og ter­ras­ser. LL Trans­port og Entre­pre­nør er leve­rings­dyg­ti­ge i stør­rel­ser­ne 08–16 mm og 16–32 mm.

 

Granitskærver

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Vej og støbematerialer

Knust beton

Faldunderlag og sandkassesand

Stenmel

Paksten

Sand og sandkassesand

Kontakt LL Transport og Entreprenør

Ring på 20 71 52 75
eller udfyld nedenstående

Få et uforpligtende tilbud