Samarbejde med samvittighed

Sand og sandkassesand

Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du bestil­le leve­ring af bil­ligt sand på fle­re måder – fx aftip­pet eller andet, og du kan bestil­le leve­ring lige til din dør. LL Trans­port og Entre­pre­nør kom­mer hen og leve­rer dine mate­ri­a­ler, hvor du ønsker det, og vi leve­rer i hele Nord­jyl­land, såsom Fre­de­riks­havn, Løk­ken, Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Pan­d­rup, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og Aal­borg, og hvor du ellers måt­te ønske det.

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer bil­ligt sand i for­skel­li­ge kva­li­te­ter til vores kun­der, da det tje­ner man­ge for­mål grun­det sine man­ge gode egen­ska­ber. Det er der­for vig­tigt, at du sam­men med LL Trans­port og Entre­pre­nør fin­der den helt rig­ti­ge type til dit for­mål.

Andre former

Som du kan læse under vores afsnit ”fal­dun­der­lag”, er vis­se typer af sand i stand til af afbø­de et fald, og den­ne type sand er der­for rig­tigt god til lege­plad­ser som fal­dun­der­lag. Her­u­d­over er andre sand­ty­per meget vel­eg­ne­de til at afle­de fx regn­vand. San­dets egen­ska­ber har ofte sam­men­hæng med san­dets oprin­del­se – alt­så, hvor san­det kom­mer fra.

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer også sand­kas­sesand, som er vasket, så bør­ne­ne ikke bli­ver snav­se­de, når de leger i sand­kas­sen.

Da sand som nævnt har man­ge egen­ska­ber og fin­des i fle­re for­mer og kva­li­te­ter, kan det godt være lidt ind­vik­let at sæt­te sig ind i, men LL Trans­port og Entre­pre­nør er klar til at råd­gi­ve dig, så du får til­bud på det helt rig­ti­ge sand til dit pro­jekt.

Kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør og få til­bud på leve­ring af bil­ligt sand til lige præ­cis det, som du behø­ver. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan for­kla­re dig, hvad der er det mest bestil­te sand, og hvil­ke for­mål san­det mest leve­res til.

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan give dig et godt til­bud på leve­ring.

Granitskærver

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Stabilgrus

Knust beton

Faldunderlag og sandkassesand

Stenmel

Paksten

Vej og støbematerialer