Samarbejde med samvittighed

Sand og sandkassesand

Hos LL Trans­port og Entre­pre­nør kan du bestil­le leve­ring af bil­ligt sand på fle­re måder – fx aftip­pet eller andet, og du kan bestil­le leve­ring lige til din dør. LL Trans­port og Entre­pre­nør kom­mer hen og leve­rer dine mate­ri­a­ler, hvor du ønsker det, og vi leve­rer i hele Nord­jyl­land, såsom Fre­de­riks­havn, Løk­ken, Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Pan­d­rup, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og Aal­borg, og hvor du ellers måt­te ønske det.

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer bil­ligt sand i for­skel­li­ge kva­li­te­ter til vores kun­der, da det tje­ner man­ge for­mål grun­det sine man­ge gode egen­ska­ber. Det er der­for vig­tigt, at du sam­men med LL Trans­port og Entre­pre­nør fin­der den helt rig­ti­ge type til dit for­mål.

Andre former

Som du kan læse under vores afsnit ”fal­dun­der­lag”, er vis­se typer af sand i stand til af afbø­de et fald, og den­ne type sand er der­for rig­tigt god til lege­plad­ser som fal­dun­der­lag. Her­u­d­over er andre sand­ty­per meget vel­eg­ne­de til at afle­de fx regn­vand. San­dets egen­ska­ber har ofte sam­men­hæng med san­dets oprin­del­se – alt­så, hvor san­det kom­mer fra.

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer også sand­kas­sesand, som er vasket, så bør­ne­ne ikke bli­ver snav­se­de, når de leger i sand­kas­sen.

Da sand som nævnt har man­ge egen­ska­ber og fin­des i fle­re for­mer og kva­li­te­ter, kan det godt være lidt ind­vik­let at sæt­te sig ind i, men LL Trans­port og Entre­pre­nør er klar til at råd­gi­ve dig, så du får til­bud på det helt rig­ti­ge sand til dit pro­jekt.

Kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør og få til­bud på leve­ring af bil­ligt sand til lige præ­cis det, som du behø­ver. LL Trans­port og Entre­pre­nør kan for­kla­re dig, hvad der er det mest bestil­te sand, og hvil­ke for­mål san­det mest leve­res til.

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan give dig et godt til­bud på leve­ring.

Granitskærver

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Stabilgrus

Knust beton

Faldunderlag og sandkassesand

Stenmel

Paksten

Vej og støbematerialer

Kontakt LL Transport og Entreprenør

Ring på 20 71 52 75
eller udfyld nedenstående

Få et uforpligtende tilbud