Samarbejde med samvittighed

Spagnum, muldjord og harpet muldjord

Spagnum

Ring til LL Trans­port og Entre­pre­nør og få en god pris på leve­ring af bil­lig spagnum, når du fx skal have anlagt græs­plæ­ne.

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer spagnum af god kva­li­tet og til en bil­lig pris. LL Trans­port og Entre­pre­nør sam­ar­bej­der med fle­re dyg­ti­ge anlægs­gart­ne­re i Nord­jyl­land i fx Aal­borg, Nør­re­sund­by, Brøn­der­s­lev, Hjør­ring, Løk­ken, Aaby­bro, Pan­d­rup m.v.

LL Trans­port og Entre­pre­nør giver gode råd om bl.a. leve­ring af bil­lig spagnum – fx fin, mel­lem, groft og all-round spagnum — til man­ge for­mål: fx dine sur­bunds­be­de, som kræ­ver jord med 4,5–5,0 i pH-vær­di, eller som jord­for­bed­ring om efter­å­ret.  

Kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør og få et godt til­bud på leve­ring af bil­lig kva­li­tets­spagnum.

Muldjord

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer ofte bil­lig muld­jord, når der skal anlæg­ges have. Kva­li­te­ten af muld­jord vari­e­rer alt efter muld­jor­dens oprin­del­se. Når LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer den ret­te muld­jord til dit for­mål, får du bed­re suc­ces med have­pro­jek­ter­ne, for så kan plan­ter­ne og græs­set i din have få de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for god triv­sel.

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer for­skel­lig muld­jord til jord­for­bed­ring, nye køk­ken­ha­ver, bede i haven og til driv­hu­se m.m.

Når du kon­tak­ter LL Trans­port og Entre­pre­nør om et godt til­bud på leve­ring af bil­lig muld­jord, kan LL Trans­port og Entre­pre­nør råd­gi­ve dig om vores for­skel­li­ge typer af muld­jord og pro­duk­t­ud­valg til ethvert for­mål i haven.

Når du bestil­ler leve­ring fra LL Trans­port og Entre­pre­nør, er du sik­ret en hur­tig leve­ring til en god pris.

Harpet muld

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer bil­lig har­pet muld af høje­ste kva­li­tet og til god pris. Har­pet muld er ren anlægs­muld, der er siet for sten og rodre­ster osv. Det gør har­pet muld til et mate­ri­a­le, der er nemt at arbej­de med. Det er godt, når man skal anlæg­ge bede i haven, græs­plæ­ne o.lign.  

Har­pet muld­jord anven­des ofte til etab­le­ring af ny græs­plæ­ne eller til repa­ra­tion af hul­ler i græs­plæ­nen.

LL Trans­port og Entre­pre­nør står parat til at leve­re dig bil­lig har­pet muld, så kon­takt os ger­ne, så leve­rer LL Trans­port og Entre­pre­nør et godt til­bud på har­pet muld i over­ens­stem­mel­se med dine behov og ønsker.

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer direk­te til din have, hvis du ønsker det.

Granitskærver

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Stabilgrus

Knust beton

Faldunderlag og sandkassesand

Stenmel

Paksten

Sand og sandkassesand