Samarbejde med samvittighed

Spagnum, muldjord og harpet muldjord

Spagnum

Ring til LL Trans­port og Entre­pre­nør og få en god pris på leve­ring af bil­lig spagnum, når du fx skal have anlagt græs­plæ­ne.

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer spagnum af god kva­li­tet og til en bil­lig pris. LL Trans­port og Entre­pre­nør sam­ar­bej­der med fle­re dyg­ti­ge anlægs­gart­ne­re i Nord­jyl­land i fx Aal­borg, Nør­re­sund­by, Brøn­der­s­lev, Hjør­ring, Løk­ken, Aaby­bro, Pan­d­rup m.v.

LL Trans­port og Entre­pre­nør giver gode råd om bl.a. leve­ring af bil­lig spagnum – fx fin, mel­lem, groft og all-round spagnum — til man­ge for­mål: fx dine sur­bunds­be­de, som kræ­ver jord med 4,5–5,0 i pH-vær­di, eller som jord­for­bed­ring om efter­å­ret.  

Kon­takt LL Trans­port og Entre­pre­nør og få et godt til­bud på leve­ring af bil­lig kva­li­tets­spagnum.

Muldjord

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer ofte bil­lig muld­jord, når der skal anlæg­ges have. Kva­li­te­ten af muld­jord vari­e­rer alt efter muld­jor­dens oprin­del­se. Når LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer den ret­te muld­jord til dit for­mål, får du bed­re suc­ces med have­pro­jek­ter­ne, for så kan plan­ter­ne og græs­set i din have få de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for god triv­sel.

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer for­skel­lig muld­jord til jord­for­bed­ring, nye køk­ken­ha­ver, bede i haven og til driv­hu­se m.m.

Når du kon­tak­ter LL Trans­port og Entre­pre­nør om et godt til­bud på leve­ring af bil­lig muld­jord, kan LL Trans­port og Entre­pre­nør råd­gi­ve dig om vores for­skel­li­ge typer af muld­jord og pro­duk­t­ud­valg til ethvert for­mål i haven.

Når du bestil­ler leve­ring fra LL Trans­port og Entre­pre­nør, er du sik­ret en hur­tig leve­ring til en god pris.

Harpet muld

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer bil­lig har­pet muld af høje­ste kva­li­tet og til god pris. Har­pet muld er ren anlægs­muld, der er siet for sten og rodre­ster osv. Det gør har­pet muld til et mate­ri­a­le, der er nemt at arbej­de med. Det er godt, når man skal anlæg­ge bede i haven, græs­plæ­ne o.lign.  

Har­pet muld­jord anven­des ofte til etab­le­ring af ny græs­plæ­ne eller til repa­ra­tion af hul­ler i græs­plæ­nen.

LL Trans­port og Entre­pre­nør står parat til at leve­re dig bil­lig har­pet muld, så kon­takt os ger­ne, så leve­rer LL Trans­port og Entre­pre­nør et godt til­bud på har­pet muld i over­ens­stem­mel­se med dine behov og ønsker.

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer direk­te til din have, hvis du ønsker det.

Granitskærver

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Stabilgrus

Knust beton

Faldunderlag og sandkassesand

Stenmel

Paksten

Sand og sandkassesand

Kontakt LL Transport og Entreprenør

Ring på 20 71 52 75
eller udfyld nedenstående

Få et uforpligtende tilbud