Samarbejde med samvittighed

Stenmel

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan leve­re bil­ligt sten­mel i fle­re kva­li­te­ter til dig. LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer man­ge ste­der – fx i Fre­de­riks­havn, Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Løk­ken, Pan­d­rup, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og Aal­borg – alt efter dine behov. Sten­mel fra LL Trans­port og Entre­pre­nør er et godt og bil­ligt pro­dukt, som du kan bru­ge som et sta­bilt under­lag under fli­ser eller gra­nitskær­ver. Når du skal læg­ge fli­ser, kan du også få leve­ret kva­li­tets­sten­mel, som du kan læg­ge mel­lem dine fli­ser i ste­det for at læg­ge sand mel­lem fli­ser­ne. Med den­ne frem­gangs­må­de opnår du en mere kom­pakt og sta­bil fuge, hvil­ket LL Trans­port og Entre­pre­nør kan råd­gi­ve dig om, da der er fle­re mulig­he­der.  

Alternativ til fliser

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer også sten­mel til andre for­mål. Sten­mel fra LL Trans­port og Entre­pre­nør kan også være et glim­ren­de alter­na­tiv til fli­ser eller belæg­nings­sten. LL Trans­port og Entre­pre­nørs bil­li­ge sten­mel bli­ver også leve­ret, så det kan bru­ges på sti­er og gan­ga­re­a­ler som en selv­stæn­dig belæg­ning her­på. Det er prak­tisk, for­di sten­me­let vil pak­ke sig tæt sam­men, såle­des at ukr­udt ikke så let kan træn­ge op nede fra jor­den. Det er des­u­den muligt for regn­vand at træn­ge igen­nem sten­me­let, så der ikke kom­mer en mas­se vand­pyt­ter. Du ken­der mulig­vis sten­mel fra fx ten­nis­ba­ner.  

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan også leve­re fle­re far­ver sten­mel. Du skal blot kon­tak­te LL Trans­port og Entre­pre­nør, så vi sam­men kan afta­le hur­tig leve­ring af bil­ligt sten­mel i den mæng­de, som du har brug for.Vi råd­gi­ver dig sam­ti­dig om vores bil­li­ge pro­duk­ters ræk­ke­ev­ne og står klar til at råd­gi­ve dig om, hvad der er bedst at bestil­le til dit for­mål.

Vi glæ­der os til at leve­re bil­ligt sten­mel til net­op dit pro­jekt.

Granitskærver

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Stabilgrus

Knust beton

Faldunderlag og sandkassesand

Vej og støbematerialer

Paksten

Sand og sandkassesand