Samarbejde med samvittighed

Stenmel

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan leve­re bil­ligt sten­mel i fle­re kva­li­te­ter til dig. LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer man­ge ste­der – fx i Fre­de­riks­havn, Hjør­ring, Brøn­der­s­lev, Løk­ken, Pan­d­rup, Aaby­bro, Nør­re­sund­by og Aal­borg – alt efter dine behov. Sten­mel fra LL Trans­port og Entre­pre­nør er et godt og bil­ligt pro­dukt, som du kan bru­ge som et sta­bilt under­lag under fli­ser eller gra­nitskær­ver. Når du skal læg­ge fli­ser, kan du også få leve­ret kva­li­tets­sten­mel, som du kan læg­ge mel­lem dine fli­ser i ste­det for at læg­ge sand mel­lem fli­ser­ne. Med den­ne frem­gangs­må­de opnår du en mere kom­pakt og sta­bil fuge, hvil­ket LL Trans­port og Entre­pre­nør kan råd­gi­ve dig om, da der er fle­re mulig­he­der.  

Alternativ til fliser

LL Trans­port og Entre­pre­nør leve­rer også sten­mel til andre for­mål. Sten­mel fra LL Trans­port og Entre­pre­nør kan også være et glim­ren­de alter­na­tiv til fli­ser eller belæg­nings­sten. LL Trans­port og Entre­pre­nørs bil­li­ge sten­mel bli­ver også leve­ret, så det kan bru­ges på sti­er og gan­ga­re­a­ler som en selv­stæn­dig belæg­ning her­på. Det er prak­tisk, for­di sten­me­let vil pak­ke sig tæt sam­men, såle­des at ukr­udt ikke så let kan træn­ge op nede fra jor­den. Det er des­u­den muligt for regn­vand at træn­ge igen­nem sten­me­let, så der ikke kom­mer en mas­se vand­pyt­ter. Du ken­der mulig­vis sten­mel fra fx ten­nis­ba­ner.  

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan også leve­re fle­re far­ver sten­mel. Du skal blot kon­tak­te LL Trans­port og Entre­pre­nør, så vi sam­men kan afta­le hur­tig leve­ring af bil­ligt sten­mel i den mæng­de, som du har brug for.Vi råd­gi­ver dig sam­ti­dig om vores bil­li­ge pro­duk­ters ræk­ke­ev­ne og står klar til at råd­gi­ve dig om, hvad der er bedst at bestil­le til dit for­mål.

Vi glæ­der os til at leve­re bil­ligt sten­mel til net­op dit pro­jekt.

Granitskærver

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Stabilgrus

Knust beton

Faldunderlag og sandkassesand

Vej og støbematerialer

Paksten

Sand og sandkassesand

Kontakt LL Transport og Entreprenør

Ring på 20 71 52 75
eller udfyld nedenstående

Få et uforpligtende tilbud