Samarbejde med samvittighed

LL Transport og Entreprenør

Transportfirma og aut. kloakmester

LL Transport og Entreprenørs vision

LL Trans­port og Entre­pre­nør er en trans­portvirk­som­hed med spe­ci­a­le inden­for

  • Con­tai­ner­ud­lej­ning
  • Grus­grav
  • Kra­n­ar­bej­de
  • Jord, Anlæg og Beton
  • Klo­ak- og TV-inspek­tion

Vi sæl­ger en ser­vi­cey­del­se. Den­ne inklu­de­rer ser­vi­ce, spar­ring og flek­si­bi­li­tet. For kun­den bety­der det gen­si­dig for­stå­el­se for for­ret­nings­om­rå­der og plan­læg­ning. Chauf­fø­rer­ne er kun­den behjæl­pe­li­ge ved de udfor­drin­ger, der måt­te opstå under­vejs.

Vores med­ar­bej­de­re er virk­som­he­dens ambas­sa­dø­rer, der­for skal orga­ni­sa­tio­nen kon­stant kom­pe­ten­ce­ud­vik­les.

LL Trans­port og Entre­pre­nør er en erfa­ren og dyna­misk virk­som­hed der til­by­der alt inden for: 

  • Con­tai­ner­ud­lej­ning
  • Grus­grav
  • Kra­n­ar­bej­de
  • Jord, Anlæg og Beton
  • Klo­ak- og TV-inspek­tion

LL Trans­port og Entre­pre­nør er behjæl­pe­li­ge med spar­ring inden­for opti­me­ring af arbejds­pro­ces­ser, mate­ri­a­le­valg, mil­jø og gen­an­ven­del­se. Vi til­by­der kun­den en skræd­der­sy­et løs­ning for der­med at leve­re den bedst muli­ge løs­ning til en for­del­ag­tig pris. I kraft af et bredt pro­duk­t­om­rå­de til­stræ­bes det at til­by­de kun­den total­ser­vi­ce, så det i man­ge til­fæl­de kun er nød­ven­digt at kon­tak­te én leve­ran­dør – LL Trans­port og Entre­pre­nør.

Virksomhedsprofil

Grund­læg­ge­ren af virk­som­he­den star­te­de i 1973 som vogn­mand. I dag dri­ves LL Trans­port og Entre­pre­nør som en fami­lie­virk­som­hed af 1. og 2. gene­ra­tion. Med mere end 40 års erfa­ring kom­bi­ne­ret med altid at være opda­te­ret med en nye­re vogn­park, kan vi altid til­by­de vores kun­der en opti­mal løs­ning. Vores kun­de­kreds er alsi­dig og omfat­ter pri­va­te såvel som offent­li­ge virk­som­he­der. 

LL Trans­port og Entre­pre­nør består af enga­ge­re­de og kom­pe­ten­te med­ar­bej­de­re. Vi har ingen stor admi­ni­stra­tion og dyr tele­fon­cen­tral. Det­te kom­mer vores kun­der til gode gen­nem for­nuf­ti­ge pri­ser, høj kva­li­tet og stor flek­si­bi­li­tet.

LL Transport og Entreprenørs mission

Vores virk­som­hed skal kon­stant være under udvik­ling. Vi skal dri­ve en sund virk­som­hed og ska­be afkast. Vi skal til­by­de kun­den en løs­ning til kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser.

Kun­den skal ople­ve LL Trans­port og Entre­pre­nør som en spar­rings­part­ner, og der skal vises ret­ti­digt omhu for per­so­na­let. 

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan leve­re varen. Det er der­for en grund­læg­gen­de filo­so­fi at virk­som­he­den altid ønsker at være pro­ak­tiv, se pro­ble­mer som udfor­drin­ger, og fin­de løs­nin­ger her­til.

Kran og grabarbejde

Containerudlejning

Kloak og tv-inspektion

Vej og støbematerialer

Jord, beton og belægning