Samarbejde med samvittighed

Knust beton

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan leve­re et godt til­bud på bil­lig knust beton, når du har behov for det. LL Trans­port og Entre­pre­nør råd­gi­ver dig også ger­ne her­om. LL Trans­port og Entre­pre­nør sam­ar­bej­der med fle­re entre­pre­nø­rer i Nord­jyl­land, bl.a. i Aal­borg, Hjør­ring, Fre­de­riks­havn, Løk­ken, Pan­d­rup, Aaby­bro og Nør­re­sund­by, såle­des at du får den bed­ste ser­vi­ce og råd­giv­ning, når du bestil­ler bil­li­ge mate­ri­a­ler af høj kva­li­tet og god ser­vi­ce hos LL Trans­port og Entre­pre­nør. LL Trans­port og Entre­pre­nør ved, hvor vig­tigt det er, at den ret­te type af mate­ri­a­ler anven­des til pro­jek­tet.

Mate­ri­a­let knust beton er et gen­brugs­pro­dukt fra nedriv­ning og ned­knus­ning af beton fra byg­nin­ger og kon­struk­tio­ner. Knust beton er et godt mate­ri­a­le, som kan bru­ges i ste­det for tra­di­tio­nelt sta­bil­grus, og det har en rig­tig god bære­ev­ne. Du kan anven­de knust beton som en bil­lig løs­ning, når du skal have under­lag til sti­er, plad­ser eller skal have udfyldt hul­ler i veje eller skal have nivel­le­ret noget ujævnt ter­ræn. LL Trans­port og Entre­pre­nør anbe­fa­ler ger­ne, at du om muligt anven­der bil­lig knust beton, for så kan du spa­re på grus­res­sour­cer­ne.

LL Trans­port og Entre­pre­nør afgi­ver ger­ne et godt til­bud til dig på leve­ring af bil­ligt knust beton. LL Trans­port og Entre­pre­nør garan­te­rer hur­tig leve­ring til din adres­se og læs­ser varer­ne af efter afta­le med dig.

LL Trans­port og Entre­pre­nør er en ordent­lig leve­ran­dør af knust beton, så du ikke risi­ke­rer, at den knu­ste beton inde­hol­der glas­re­ster eller andre uren­he­der.

LL Trans­port og Entre­pre­nør er leve­rings­dyg­ti­ge i stør­rel­sen 16–32 mm.

Knust beton

Granitskærver

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Stabilgrus

Vej og støbematerialer

Faldunderlag og sandkassesand

Stenmel

Paksten

Sand og sandkassesand

Kontakt LL Transport og Entreprenør

Ring på 20 71 52 75
eller udfyld nedenstående

Få et uforpligtende tilbud