Samarbejde med samvittighed

Knust beton

LL Trans­port og Entre­pre­nør kan leve­re et godt til­bud på bil­lig knust beton, når du har behov for det. LL Trans­port og Entre­pre­nør råd­gi­ver dig også ger­ne her­om. LL Trans­port og Entre­pre­nør sam­ar­bej­der med fle­re entre­pre­nø­rer i Nord­jyl­land, bl.a. i Aal­borg, Hjør­ring, Fre­de­riks­havn, Løk­ken, Pan­d­rup, Aaby­bro og Nør­re­sund­by, såle­des at du får den bed­ste ser­vi­ce og råd­giv­ning, når du bestil­ler bil­li­ge mate­ri­a­ler af høj kva­li­tet og god ser­vi­ce hos LL Trans­port og Entre­pre­nør. LL Trans­port og Entre­pre­nør ved, hvor vig­tigt det er, at den ret­te type af mate­ri­a­ler anven­des til pro­jek­tet.

Mate­ri­a­let knust beton er et gen­brugs­pro­dukt fra nedriv­ning og ned­knus­ning af beton fra byg­nin­ger og kon­struk­tio­ner. Knust beton er et godt mate­ri­a­le, som kan bru­ges i ste­det for tra­di­tio­nelt sta­bil­grus, og det har en rig­tig god bære­ev­ne. Du kan anven­de knust beton som en bil­lig løs­ning, når du skal have under­lag til sti­er, plad­ser eller skal have udfyldt hul­ler i veje eller skal have nivel­le­ret noget ujævnt ter­ræn. LL Trans­port og Entre­pre­nør anbe­fa­ler ger­ne, at du om muligt anven­der bil­lig knust beton, for så kan du spa­re på grus­res­sour­cer­ne.

LL Trans­port og Entre­pre­nør afgi­ver ger­ne et godt til­bud til dig på leve­ring af bil­ligt knust beton. LL Trans­port og Entre­pre­nør garan­te­rer hur­tig leve­ring til din adres­se og læs­ser varer­ne af efter afta­le med dig.

LL Trans­port og Entre­pre­nør er en ordent­lig leve­ran­dør af knust beton, så du ikke risi­ke­rer, at den knu­ste beton inde­hol­der glas­re­ster eller andre uren­he­der.

LL Trans­port og Entre­pre­nør er leve­rings­dyg­ti­ge i stør­rel­sen 16–32 mm.

Knust beton

Granitskærver

Spagnum, muldjord & harpet muldjord

Stabilgrus

Vej og støbematerialer

Faldunderlag og sandkassesand

Stenmel

Paksten

Sand og sandkassesand